Na festivale DIDA najlepší Kysáčania / Na festivalu DIDA najbolji su bili Kisačani

0
526

 

Odmenení účastníci divadelného festivalu

Slávnostným vyhodnotením, udelením cien najúspešnejším kolektívom a jednotlivcom a ešte jedným hosťujúcim predstavením sa včera v Pivnici skončil 23. festival DIDA.

Úhrnne odznelo 13 predstavení, z čoho boli 3 hosťujúce a v súlade s pravidlami aj ďalšie dve inscenácie boli nesúťažné. Teda v konkurencii o ceny bolo 8 predstavení. Súbory inscenovali až 4 nové divadelné predlohy, ale divadelníci siahli aj po slovenskej vojvodinskej divadelnej klasike.

Porota v zložení Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Dr. Zuzana Týrová a Vladimír Valentík, členovia, mala neľahkú, ale príjemnú povinnosť vybrať najúspešnejších z početných kvalitných predvedení a divadelných výkonov. Práve ukončený divadelný festival ocharakterizovala ako vydarený ročník a v porovnaní s vlaňajškom kvitovala väčší počet divadelných predstavení pre dospelých divákov.

Cena Janka Čemana Aradáčanom

Cenu Janka Čemana – udeľuje sa za inscenáciu, v ktorej je podaný najautentickejší obraz zo života dolnozemských Slovákov – získali za divadelnú inscenáciu Levinec autora a režiséra Jána Hrubíka členovia divadelnej sekcie Branislava Vierga KC Aradáč.

Cena za nový inscenovaný text dolnozemského autora sa dostala aj tohto roku Draganovi Karlečíkovi. Tentoraz za hru Tma v podaní Kolektívu kreatívnych amatérov – KOKRAM z Kovačice.

Cenu za dramaturgiu alebo dramatizáciu udelili za dramatizáciu textu Deti z Pavlovskej ulice autora Ferenca

Molnára Aničke Balážovej, Ivanovi Ječmenovi, Kataríne Hricovej a Lýdii Gedeľovskej zo Starej Pazovy.

Ceny za herecký výkon udelili:

Prvú cenu Ivanovi Privizerovi z Kysáča za stvárnenie úlohy Tobora vo VHV-ho hre Zámka škripí; druhú cenu Alise Oravcovej za postavu Ona vo vojlovickom Futúre lásky a dve tretie Jánovi Chrťanovi z Kovačice za stvárnenie úlohy Vedúceho (Tma) a Jaroslavovi Čapeľovi z Aradáča za stvárnenie úlohy Muža 2 (Levinec).

Komisia si veľmi váži aj herecké výkony najmladších hercov z detských inscenácií a preto sa rozhodla pochváliť a udeliť knižné odmeny: Elenke Lakatošovej zo Starej Pazovy za stvárnenie úlohy Andreja, Mii Gedrovej z Pivnice za stvárnenie úlohy Pipi, Adamovi Zajacovi z Iloka za stvárnenie úlohy Kráľoviča Janka.

Cena za najúspešnejšie predstavenie, ktoré bude predstavovať festival DIDA v Čadci na Palárikovej Rakovej sa dostala Ochotníckemu divadlu pri KC Kysáč za inscenáciu Zámka škripí autora VHV v réžii Svetlany Gaškovej a Jána Privizera.

Udelili aj ďalšie ceny

Certifikáty pre mladých sprievodcov výstavy

Na včerajšom ceremoniáli zatvorenia festivalu certifikáty dostali žiaci ZŠ 15. októbra, ktorí sa zaučili za sprievodcov medzinárodnej výstavy o Anne Frankovej: Anita Grňová, Darina Záskalická, Marína Kolárová, Ljubica Lazarovová, Natalija Đukićová, Nikolija Petrovićová, Damian Kalko, Ines Gedrová, Valentína Imreková, Sára Vučanovová a Alen Čobrda. Certifikát udelili aj ich profesorke dejín Gabriele Gubovej-Červenej.

Novinkou tohto festivalového ročníka bolo hodnotenie plagátov účinkujúcich predstavení. Víťazom sa stal Peter Zbončák, autor plagátu pivnického predstavenia Dievča, ktoré písalo. Druhú cenu za najkreatívnejší plagát získal Ján Puškár (upútavka ku kovačickému predstaveniu Tma), tretiu cenu udelili Filipovi Sirotiarovi za plagát inscenácie Zámka škripí z Kysáča.

A včera na pivnickom javisku vyhlásili aj najúspešnejších autorov súťaže o nové predlohy, ktoré budú spracované na augustovom seminári Píšeš? Píšem! Sú to: Dragan Karlečík, Ines Gedrová, Vlatko Miksád, Katarína Sedláková a Mariana Ibrahimi.

Na záver festivalu na počesť odmenených odznela inscenácia Bratia a sestry autora Duška M. Petrovića z Novej Pazovy v réžii Alexandra Baku.


Svečanom ocenom, dodelom nagrada najuspešnijim kolektivima i pojedincima i još jednom gostujućom predstavom, sinoć je u Pivnicama završen 23. festival DIDA.

Ukupno je odigrano 13 predstava od kojih su, u skladu sa pravilima festivala, tri bile gostujuće, a dve inscenacije nisu učestvovale u takmičenju. U konkurenciji za nagrade bilo je osam predstava.

Žiri u sastavu: predsednica Zuzana Tarnoci i članovi Dr. Zuzana Tir i Vladimir Valenćik nisu imali lak zadatak u izboru najuspešnije od mnogih kvalitetnih predstava i pozorišnih performansa. Sinoć završen pozorišni festival okarakterisali su kao uspešan, a u poređenju sa prošlogodišnjim, potvrdili su da je bio veći broj predstava za stariju publiku.

Nagrada Janko Čeman – dobija se za inscenaciju u kojoj je prikazana najautentičnija slika života vojvođanskih slovaka – dodeljena je članovima pozorišne sekcije Branislava Vierga KC Aradac za predstavu „Lavlja jazbina“, autor i režija Jan Hrubik.

Nagradu za inscenaciju novog teksta vojvođanskog autora i ove godine dobio je Dragan Karlečik. Ovog puta za predstavu „Tama“, u izvođenju Kolektiva kreativnih amatera – KOKRAM iz Kovačice.

Nagradu za dramatizaciju osvojili su Anjička Balaž, Ivan Ječmen, Katarina Hric i Lidija Gedeljovska iz Stare Pazove za dramatizaciju teksta „Deca Pavlove ulice“, autor Ferenc Molnar.

Nagrade za glumačko ostvarenje dobili su:

Prvu nagradu Ivan Privizer iz Kisača za ulogu Tobora u predstavi „Brava škripi“, drugu nagradu Alisa Oravec za lik Ona u vojlovačkom Futuru ljubavi i dve treće nagrade: Jan Hrćan iz Kovačice za ostvarenje uloge Vođe (Tama) i Jaroslav Čapelja iz Aradca za lik muškarac 2 (Lavlja jazbina).

Žiri poštuje i glumačka ostvarenja najmlađih glumaca iz dečijih predstava. Zbog toga je odlučeno da zahvalnice i knjige dobiju: Elenka Lakatoš iz Stare Pazove za ulogu Andrej, Mia Gedra iz Pivnica za ulogu Pipi i Adam Zajac iz Iloka za ulogu Kraljevića Janka.

Nagrada za najuspešniju predstavu koja će predstavljati festival DIDA u mestu Čadca, u Slovačkoj Republici, na festivalu Palarikova – Rakova, dodeljen je Amaterskom Pozorištu pri Kulturnom Centru Kisač za predstavu „Brava škripi“, autor Vladimir Hurban Vladimirov, režija Svetlana Gaška i Jan Privizer.

Dodeljene su i sledeće nagrade

Na sinoćnoj ceremoniji zatvaranja festivala, učenici OŠ “15. oktobar“, koji su kao vodiči učestvovali u izložbi o Ani Frank, nagrađeni su sertifikatima. To su: Anita Grnja, Darina Zaskalicki, Marina Kolar, Ljubica Lazarov, Natalija Đukić, Nikolija Petrović, Damian Kalko, Ines Gedra, Valentina Imrek, Sara Vučanov i Alen Čobrda. Sertifikat je dobila i profesorica istorije Gabriela Guba-Červeni.

Novina ovogodišnjeg festivala bilo je nagrađivanje plakata. Pobednik je Peter Zbončak, autor plakata pivničke predstave „Devojčica koja je pisala“. Drugu nagradu za najkreativniji plakat dobio je Jan Puškar (najava za predstavu „Tama“), treću nagradu osvojio je Filip Sirotiar za plakat „Brava škripi“.

Sinoć su proglašeni i nagrađeni i najuspešniji učesnici seminara „Pišeš? Pišem“ koji se organizuje u Pivnicama svakog augusta. Nagrađeni su: Dragan Karlečik, Ines Gedra, Vlatko Miksad, Katarina Sedlak i Mariana Ibrahimi.

Za sam kraj festivala odigrana je predstava gostiju iz Nove Pazove „Braćo i sestre“, autora Duška M. Petrovića, režija Alexander Bako.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here