Odluka o merama za zaštitu od buke i određivanju akustičnih zona

3
1037

BAČKA PALANKA: Po novoj Odluci o merama za zaštitu od buke i određivanju akustičnih zona, u cilju zaštite životne sredine od buka određuju se akustične zone na području naše opštine, kao i mere zabrane i ograničenja u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke.

Međutim, ova Odluka se ne odnosi na buku koja nastaje na radnom mestu i radnoj okolini, prevoznom sredstvu, od vojnih aktivnosti na armijskim poligonima i aktivnostima na zaštiti od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa, buku od aktivnosti u domaćinstvu ili
buku iz susednog domaćinstva, kao i na buku kojoj su izloženi oni koji je stvaraju.

Pravna i fizička lica koja obavljanjem svojih delatnosti utiču ili mogu uticati na izloženost buci dužna su da obezbede učešće u troškovima zaštite od buke u životnoj sredini u okviru investicionih, tekućih i proizvodnih troškova, praćenje uticaja svoje delatnosti na buku i sprovođenje odgovarajućih mera zaštite, a sve to u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Izvorima buke se smatraju uređaji, sredstva za rad, saobraćajna sredstva, instalacije postrojenja, tehnološki postupci, elektroakustički uređaji, kao i audio i video uređaji, zatim pokretni i nepokretni objekti koji pod određenim okolnostima generišu zvuk, otvoreni i zatvoreni prostori za sport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje muzike, kao i ugostiteljski objekti, garaže i parking prostori.

Akustično zoniranje jeste određivanje granične vrednosti indikatora buke za različita područja prema njihovoj nameni, a akustične zone se određuju prema postojećem stanju izgrađenosti, načinu korišćenja zemljišta, kao i prema planiranim namenama prostora i definišu se u graničnim vrednostima indikatora buke za dan i noć u decibelima.

Teritorija opštine Bačka Palanka je podeljena na šest akustičnih zona pri čemu zonu 1 čine područja za rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti i veliki parkovi. Zonu 2 čine turistička područja, kampovi i školske zone, zonu 3 čisto stambena područja, a zonu 4 poslovno-stambena područja, trgovinsko-stambena područja i dečja igrališta. Zonu 5 čine gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž magistračlnih i gradskih saobraćajnica, a zonu 6 industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada.

  • U zoni 1 je dozvoljeni nivo buke za dan (6-18) i veče 50 dB, a za noć (22-6) 40 dB,
  • u zoni 2 za dan i veče 50, odnosno 45 dB za noć.
  • u zoni 3 je dozvoljeni nivo buke 55 za dan i veče, odnosno 45 dB za noć (22-6),
  • u zoni 4 je taj odnos 60 za dan i veče, a 50dB za noć,
  • u zoni 5 dozvoljeni nivo buke za dan (6-18) i veče 65, a za noć (22-6) 55.
  • u zoni 6 ovom odlukom je određeno da na granici ove zone buka ne sme da prelazi graničnu vrednost u zoni sa kojom se graniči.

Odlukom je ostavljena mogućnost ugradnje uređaja kojim se jačina zvuka ograničava na ustanovljen maksimalni dopušteni nivo, odnosno limiter. Prema odredbama ove odluke zabranjeno je držati otvorena vrata i/ili prozore prilikom obavljanja delatnosti u zanatskim i drugim radionicama i pogonima za obradu metala, drveta, kamena, plastike i slično, zatim u objektima u kojima se obavljaju bučne radnje (kovanje, zakivanje, brušenje…) u akustičnim zonama 1, 2, 3, 4, 5, ukoliko su bukom ugroženi ljudi na mestima na kojima uobičajeno borave.

Takođe je zabranjeno postavljati izvore buke na prozorima i vratima poslovnih prostora, njihovim fasadama, ventilacionim otvorima, tendama…
Isto tako, zabranjeno je postavljati izvore buke, emitovanje muzike putem muzičkog, audio i video uređaja i izvođenje muzike uživo u letnjim i zimskim baštama ugostiteljskih objekata. Ukoliko se u određenoj akustičnojzoni na bilo koji zakonom dozvoljeni način
utvrdi da je izmereni nivo buke iznad propisanihgraničnih vrednosti za to zonu, nadležni inspektor može rešenjem da naredi zabranu rada letnjih ili zimskih bašti u periodu od 22 do 6 sati narednog dana najduže do 30 dana, zabranu izvođenja i emitovanja muzičkog programa u bilo kom objektu u vremenu od 22 do 6 sati narednog dana najduže do 30 dana, kao i da se emitovanjemuzike u objektima koji nisu privremenog karaktera izvodi sa zatvorenim prozorima i vratima u periodu od 22 do 6 sati narednog dana.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši nadležna inspekcija Opštinske uprave (inspektor za zaštituživotne sredine i komunalni inspektor). Ovom odlukom predviđene su i novčane kazne koje se kreću u rasponu od 10 do 200 hiljada za privredna društva, preduzeća i druga pravna lica.

U našoj opštini su predviđena 23 merna mesta, deset se nalazi u Bačkoj Palanci, a po jednomernomesto u Mladenovu, Karađorđevu, Tovariševu, Obrovcu, Silbašu, Paragama, Despotovu, Pivnicama, Čelarevu, Neštinu, Viziću, Gajdobri i Novoj Gajdobri.

Ova odluka je usvojena na sednici Opštinskog veća i našla se pred odbornicima Skupštine
opštine na sednici održanoj u četvrtak.

3 KOMENTARA

  1. E,hajde da vidimo i tu zabranu….kroz grad se proci ne moze od buke vikendom iz kafica kod Fontane…..muzika toliko glasna da se oseti kako se zatezu slusni zivci,a onladina pomahnitala…..strasno….

  2. Tu nesto sa merama ne stima, kazu sapat je vec 60dB buke malzni avion 120dB normalna buka oko 90dB.
    Da nije ovo mera svi da cutimo?

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here