17. stretnutie študujúcej mládeže / 17. sustret studenata

0
755

Báčska Palanka: V rámci Slovenských národných slávností odznelo i tentoraz Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže, ide o 17. Stretnutie mladých a chtivých vzdelancov, ktorí štúdium – v Srbsku či na Slovensku – majú úspešne za sebou, alebo ešte študujú. Na prvý pohľad sa všetko zdalo byť ako kedysi – báčskopalanský Slovenský dom, kde sa podujatie tradične organizuje, bol pripravený privítať početných hostí. Darčeky na stole (farebné ceruzky, prívezky na kľúče a tričká s logom Stretnutia), nápoje, zákuska a dobrá hudba svedčili o dobrej organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej v Báčskej Palanke. Podujatie finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Báčska Palanka. K organizácii sa podieľali aj MSS, Obec Báčsky Petrovec a ÚSŽZ. Iba jedno chýbalo: väčší počet mladých usmiatych tvárí.

Oficiálna časť večierka sa začala známou študentskou hymnou Gaudeamus igitur. Úvodom sa prítomným prihovoril Vladimír Fekete, podpredseda MOMS v Báčskej Palanke a zároveň i podpredseda Matice slovenskej v Srbsku pre Báčku. Vyjadril potešenie, že idea usporiadať Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže vznikla práve v tomto Slovenskom dome, ale i obavy z toho, že je študentov z roka na rok menej…

„Pamätám sa, ked´ pred piatimi či šiestimi rokmi bolo 150 študentov, už minulého roku ich bolo okolo 60 – 70… No tou probletatikou sa bude zaoberať Matica slovenská a Národnostná rada,“ zdôraznil.

Program moderoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie MSS. Podotkol, že aj toto stretnutie, ako aj predošlé, má za cieľ umožniť študentom, aby sa stretli, zoznámili, poinformovali a navzájom sa pobavili, ale aj príležitosťou, aby Matica slovenská a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udelili slávnostné uznania a peňažné odmeny študentom, ktorí najúspešnejšie skončili štúdiá. Je to pekné gesto, ktoré má mladých motivovať v ucievaní si slovenských inštitúcií o zachovanie slovenskosti na naších priestranstvách.

Tohtoročná peňažná odmena (10 000 din.), ktorú udelila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, sa dostala do rúk dvom najúspešnejším študentom: Kysáčanke Maríne Francistyovej a Petrovčanovi Jánovi Roškovi. Knižné odmeny a diplomy udelil V.Fekete desiatim úspešným študentom: Dunji Balabanovej, Karolíne Mockovej, Maríne Francistyovej, Maríne Hribovej, Štefanovi Chrčekovi, Jánovi Roškovi, Robetrovi Tomšíkovi, Marcelke Svetlíkovej, Branislavovi Kulíkovi a Karolíne Menčíkovej. V mene študentov sa prihovorila a organizátorom pod´akovala Marína Hribová. D´alej slovo patrilo Jánovi Brtkovi, predsedovi Matice slovenskej v Srbsku, a Jánovi Varšovi, predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Bez ohľadu na čoraz menší záujem študentov o toto podujatie organizátori sa nevzdávajú a sľubujú, že sa o rok znovu uskutoční.


17. sustret studenata u Bačkoj Palanci

U okviru Slovačkih narodnih svečanosti i ove godine su se u Slovačkom domu u Bačkoj Palanci 17. put sastali mladi slovaci koji studiraju u Srbiji ili u Slovačkoj ili su nedavno završili studije. Na prvi pogled bi se reklo da je sve kao nekada – bačkobalanački Slovački dom, gde se ova manifestacija tradicionalno održava, bio je sprenam da ugosti mnogobrojne studente. Pokloni na stolu ( olovke, privesci za ključeve, majice sa logom manifestacije), piće, zakuska i dobra muzika svedočili su o odličnoj organizaciji Mesnog odbora Matice slovačke u Bačkoj Palanci. Manifestaciju su finansijski podržali Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i Opština Bačka Palanka. U organizaciji su učestvovali i MSS, Opština Bački Petrovac i Ured za Slovake u inostranstvu. Nedostajalo je samo jedno: veći broj mladih nasmejanih lica.

Oficijalni deo večeri počeo je poznatom studentskom himnom Gaudeamus igitur. Dobrodošlicu prisutnima poželeo je potpredsednik MOMS-a u Bačkoj Palanci Vladimir Fekete koji je i potpredsednik Matice slovačke u Srbiji za Bačku. Izrazio je zadovoljstvo da se ideja o ovakvom okupljanju rodila upravo u palanačkom Slovačkom domu, ali i zabrinutost da je studenata na ovom okupljanju svake godine manje…

„Sećam se da je pre pet ili šest godina bilo 150 studenata, prošle godine ih je bilo tek 60 – 70… Time će se baviti Matica slovačka i Nacionalni savet.“- naglasio je.

Program je vodio Janko Havran, predsednik komisije MSS. Napomenuo je da je cilj ovog, kao i predhodnih susreta, da omogući studentima da se sastanu, upoznaju, informišu i zabave, ali i prilika da Matica slovačka u Srbiji i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine dodeli svečana priznanja i novčane nagrade onima koji su najuspešnije završili studije. To je lep gest koji bi trebao da motiviše mlade da poštuju slovačke institucije koje se zalažu za očuvanje nacionalnog identiteta.

Ovogodišnju novčanu nagradu (10 000 din.), koju je dodelila predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Anna Tomanova-Makanova, dobila su dva najuspešnija studenta. To su Marina Francisti iz Kisača i Jan Roška iz Petrovca. Knjige i diplome za deset najuspešnijih apsolvenata, dodelio je V. Fekete. Dobili su ih : Dunja Balaban, Karolina Mocko, Marina Francisti, Marina Hriba, Štefan Hrček, Jan Roško, Robert Tomšik, Marcela Svetlik, Branislav Kulik i Karolina Menčik. U ime studenata, organizatorima se zahvalila Marina Hriba. Studentima su se obratili i Jan Brtka predsednik Matice slovačke u Srbiji i Jan Varša predsednik Ureda za Slovake u inostranstvu.

Bez obzira na sve manje interesovanje studenata za ovu manifestaciju, organizatori se ne predaju i obećavaju da će se susret organizovati i sledeće godine.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here