U Bačkoj Palanci 17 prijava vršnjačkog nasilja Centru za socijalni rad

Koliko je bilo slučajeva maloletničke delikvencije, ali i koliko je maloletnih migranata prošlo kroz našu opštinu tokom 2018. godine

1032

BAČKA PALANKA: U svom izveštaju o radu za 2018. godinu, Centar za socijalni rad Bačka Palanka posebno se osvrnuo na osetljive grupe korisnika – maloletni korisnici.


Deca sa problemima u ponašanju

Ukupan broj dece sa problemima u ponašanju u izveštajnoj godini je 109, od toga 57 maloletnika je u krivičnom i 52 u prekršajnom postupku. Uglavnom se radi o deci i mladima muškog pola, na uzrastu od 16 – 17 god. U 2018. godini evidentirano je 8 recidiva (maloletnici u sukobu sa zakonom).

Broj prijava upućenih CSR u toku 2018. godine o vršnjačkom nasilju je ukupno 17. Uz zajednički isplaniran stručni rad stručnog tima CSR kao i tima od zaštitu od vršnjačkog nasilja škole, prema maloletniku i porodici su preduzimani koraci kao i mere i savetovani rad sve u cilju da se pomogne kako maloletniku tako i roditeljima. Održane su dve konferencije slučaja vezane za vršnjačko nasilje u osnovnim školama.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Ukupan broj krivično neodgovornih maloletnih delinkvenata u 2018. godini je 11. CSR od strane VJT Novi Sad je obaveštavan o tim maloletnim licima da su počinili krivična dela ali da se zbog godina staratosti prema njima ne vodi krivični postupak nego se donosi Rešenje o odbacivanju krivične prijave. Sa tim maloletnicima kao i sa njihovim porodicama se savetodavno radi nakon urađene procene od strane voditelja slučaja kao i sačinjenog plana zaštite. Porodica i maloletnik se prate i pruža im se stručna pomoć i podrška kako se u buduće tako nešto ne bi ponovilo maloletniku.

Posebno grupu iz grupe maloletnih korisnika izdvojeni su maloletni migranti na teritoriji naše opštine. Od početka maja 2018. godine do kraja izveštajnog perioda, Centar za socijalni rad je primenio Instrukciju resornog ministarstva prema 55 maloletna migranta.

U toku 2018. godine, Centar za socijalni rad je radio na prevenciji maloletničke delikvencije. Rad je bio usmeren na decu osnovnoškolslog uzrasta, do četrnaest godina starosti koja su u riziku od ispoljavanja devijantnog ponašanja. Tokom pola godine sproveđene su aktivnosti planirane projektom pod nazivom „Bunt jednog maloletnika“ koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here