Porodična drama u Đurđevu: Otac upucao sina, pa pokušao samoubistvo

0
1081

U po­ro­dič­noj ku­ći u Đur­đe­vu, u Đur­đev­dan­skoj uli­ci, na­kon verbalne pre­pir­ke, D. T. (58), pu­cao je u si­na N. T. (35). On je zatim po­zvao po­li­ci­ju i hit­nu po­moć iz Ža­blja, ko­ji­ma je do­zvo­lio da si­na iz­ne­su iz ku­će i tran­spor­tu­ju u Kli­nič­ki cen­tar Voj­vo­di­ne.


N. T. je, ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, se­bi re­pe­ti­ra­ni pi­štolj, za ko­ji ina­če ima do­zvo­lu, pri­slo­nio na če­lo i pre­tio da će se ubi­ti.Sin je te­ško ra­njen u pre­de­lu gru­di i pod­vrg­nut je ope­ra­tiv­nom za­hva­tu u no­vo­sad­skoj bol­ni­ci.

Pištolj kojim je pokušano ubistvo Foto: Dnevnik.rs

– Ja­ke sna­ge ža­balj­ske i no­vo­sad­ske po­li­ci­je op­ko­li­le su ku­ću, a pe­to­ri­ca od­va­žnih po­li­ca­ja­ca iz Ža­blja pre­go­vo­ri­ma su po­ku­ša­li da ube­de D. T . da od­ba­ci pi­štolj i mir­no se pre­da.

 

Po­što ube­đi­va­nje ni­je da­lo re­zul­ta­ta, dra­ma u dnev­noj so­bi okon­ča­na je mu­nje­vi­tom ak­ci­jom. Hra­bri po­li­caj­ci iz Ža­blja ote­li su pi­štolj s met­kom u ce­vi i sa­vla­da­li D. T., ko­ji je spro­ve­den u se­di­šte Po­li­cij­ske sta­ni­ce, gde mu je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje, zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je iz­vr­šio kri­vič­no de­lo ubi­stvo u po­ku­ša­ju. Mo­ti­vi puc­nja­ve se još utvr­đu­ju -nezvanično saznaje „Dnevnik“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here