Socijalno preduzetništvo u APV – Održivo biznis rešenje za socijalne probleme

0
336

Vlada AP Vojvodine i resorni sekretarijat za privredu prepoznali su model socijalnog preduzetništva kao efikasan koncept kojim se smanjuje nezaposlenost ranjivih kategorija, radno i profesionalno aktiviraju teže zapošljive kategorije, smanjuje siromaštvo, a društvo postaje pravednije i humanije.


Tzv. „ Treći sektor“, socijalno preduzetništvo sve više u AP Vojvodini uspešno rešava problem nezaposlenosti teže zapošljivih i ranjivih kategorija kao što su osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, izbegla i prognana lica, žene, mladi do 30 godina stariji preko 50 godina, vojni veterani, romi….

Model socijalnog preduzetništva podrazumeva radnu aktivaciju i angažman upravo navedenih teže zapošljivih kategorija kroz pokretanje sopstvenog biznisa (proizvodnje ili usluga), a kojim socijalni preduzetnici prelaze sa evidencije NSZ i socijalno ugrožene kategorije u radno efikasnu i ekonomski nezavisnu i društveno odgovornu kategoriju.

Drugim rečima ovaj model obezbeđuje socijalno ugroženim kategorijama da umesto po socijalnu pomoć idu na posao i time obezbede egzistenciju sebe i svoje porodice.

U AP Vojvodini je model socijalnog preduzetništva u ekspanziji i uz pomoć i podršku pokrajinske Vlade i resornog sekretarijata za privredu primetni su pozitivni efekti i rezultati.

U iščekivanju skorog usvajanja zakona o socijalnom preduzetništvu u AP Vojvodini postoji preko 500 (u R. Srbiji 1200) različitih oblika socijalnih preduzeća.

Najbrojniji oblik socijalnog preduzeća su zadruge, a zatim i 16 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, inkubatori, UG koja se bave socijalnom zaštitom, humanitarnim radom, zaštitom životne sredine, regionalne razvojne agencije, poljoprivredna socijalna agropreduzetnička gazdinstva, male porodične zanatske radionice…

Svi ovi postojeći oblici socijalnih preduzeća u AP Vojvodini će nakon usvajanja zakona o socijalnom preduzetništvu moći da steknu i zvaničan status socijalnog preduzeća kao i brojne benificije i podršku države (oslobađanje dela poreza i doprinosa kao i pdv, subvencije za unapredjenje poslovanja i drugo).

 

Pokrajinski sekretarijat za privredu je od 2016 godine uzeo aktivno učešće i pružio brojne modele podrške na polju unapređenja socijalnog preduzetništva u AP Vojvodini.

– Izdvojili smo po prvi put od 2016 god. direktnu programsku liniju za podršku socijalnim preduzećima putem subvencija za nabavku mašina,opreme i repromaterijala .

– Pomogli smo kroz projektno finansiranje rad klastera za socijalno preduzetništvo u APV, rad poslovnih inkubatora i regionalnih agencija koje imaju karakter socijalnih preduzeća.

– Aktivnim merama politike zapošljavanja izdvojili smo sredstva za javne radove, novozapošljavanjei samozapošljavanje koja su pomogla u zapošljavanju ranjivih kategorija (Osoba sa invaliditetom,mladih do 30 god.,žena…).

Ukupan iznos podrške: 88.800 000 ,00 dinara.

– Od 2016 do danas, ove mere su doprinele novom zapošljavanju blizu 2000 osoba koje su bile socijalno i egzistencijalno ugrožene.

Vlada APV i resorni sekretarijat za privredu je u upravo objavljenim konkursima opredelilo i u 2019 god. 12 miliona dinara za unapredjenje rada socijalnih preduzeća a značajna sredstva će biti usmerena i u narednim pozivima za samozapošljavanje, novozapošljavanje i javne radove.

– U sadejstvu sa Edukativnim centrom u Novom Sadu svake godine više stotina osoba koje spadaju u ranjive i teže zapošljive besplatno stiču nove kvalifikacije,znanja i veštine u preko 40 programa obuka.

– Pokrajinski savet za socijalno preduzetništvo koji smo osnovali prošle godine se maksimalno angažovao na polju edukacije,promocije i afirmacije socijalnog preduzetništva organizovanjem brojnih stručnih skupova , radnim obilascima socijalnih preduzeća i savetodavnom podrškom novim socijalnim preduzetnicima.

Navedene mere pokrajinske Vlade i sekretarijata za privredu kao i NSZ, resornog ministarstva RS, doprinele su povećanju zaposlenosti ranjivih kategorija u 2018 god. Kroz različite programe podrške zaposleno je 4600 osoba sa invaliditetom u APV što je svakako veliki uspeh, a zabeležen je i porast zaposlenosti mladih do 30 godina i žena.

Iz navedenog se jasno se vidi da je model socijalnog preduzetništva u potpunosti održiv i u ekonomskom i u društveno odgovornom smislu. Naše je pravo i obaveza da nastavimo podršku postojećim i novim socijalnim preduzetnicima kako bi smo nastavili put u stvaranju boljeg, humanijeg i privredno- ekonomski snažnijeg društvo“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here