Važna saopštenja za korisnike NSZ

7901
foto: juGmedia

Nacionalna služba za zapošljavanje je u aprilu iznela dodatna saopštenja za svoje korisnike. Prvo saopštenje odnosi se na ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti sa osvrtom na postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje za vreme trajanja vanrednog stanja, dok se drugo odnosi na Odluku o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja.

Uslovi i način ostvarivanja prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti sa osvrtom na postupanje nacionalne službe za zapošljavanje za vreme trajanja vanrednog stanja

Ko može ostvariti pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti?

Pravo se ostvaruje ako su kumulativno ispunjeni uslovi koji se odnose na:

 1. Prijavu na evidenciju nezaposlenih kod Nacionalne služe za zapošljavanje  i podnošenje zahteva u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana prestanka osiguranja  kako bi se ostvario pun obim prava;
 2. Minimalni staž osiguranja od 12 meseci neprekidno ili  12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci;
 3. Razlog prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja;
Razlozi prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja koji su osnov za novčanu naknadu

Pravo može da ostvari nezaposleno lice kome je radni odnos, odnosno obavezno socijalno osiguranje prestalo:

 1. kao višku zaposlenih u skladu sa zakonom osim zaposlenih kojima je  otpremnina isplaćena na osnovu odluke Vlade RS u iznosu većem od iznosa otpremnine koju bi zaposleni ostvario u skladu sa Zakonom o radu;
 2. ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
 3. zbog prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada;
 4. zbog prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom;
 5. zbog prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva;
 6. otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca u skladu sa zakonom (Privremeni prestanak obavljanja delatnosti nije osnov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ni za preduzetnika ni za zaposlene kod istog);
 7. premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima;

Iz navedenog proizlazi da pravo na novčanu naknadu ne može da ostvari:

 1. Zaposleni kome je radni odnos prestao njegovom voljom ili krivicom.   Posle prestanka radnog odnosa iz ovog razloga potrebno je ponovo ostvariti  minimalni staž osiguranja od 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci;
 2. Preduzetnik koji je privremeno obustavio obavljanje delatnosti;
 3. Zaposleni kojima miruju prava po osnovu rada;
 4. Lica kojima je prestalo osiguranje  koje ne uključuje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (rad po ugovoru o delu, sezonski poslovi u poljoprivredi, poljoprivredni staž, estradni staž…)
 5. Nezaposleni kome je prestalo zaposlenje u inostranstvu.
Dužina isplatnog perioda novčane naknade

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina;

6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina;

9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;

12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina;

Godinom staža osiguranja, smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje pojedinačnim aktom organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Lice kome je istakao isplatni period novčane naknade ili je isto pravo prestalo zbog zaposlenja ili započinjanja osiguranja po drugom osnovu, može ponovo da ostvari pravo na novčanu naknadu, ako ispuni sve zakonom propisane uslove.

Nastavljanje isplate novčane naknade

Nezaposlenom se nastavlja isplata novčane naknade:

 1. za vreme trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;
 2. za vreme privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;
 3. za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada.
Prijava na evidenciju i podnošenje zahteva za novčanu naknadu za vreme trajanja vanrednog stanja

Za vreme trajanja vanrednog stanja, a u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19, Nacionalna služba za zapošljavanje omogućila je prijavu na evidenciju nezaposlenih i podnošenje zahteva za novčanu naknadu, kao i drugih zahteva, putem elektronske pošte na mejl adrese filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Detaljna informacija  objavljena je na Internet stranici NSZ u delu INFO.

Računanje rokova za vreme trajanja vanrednog stanja

Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, dana 24. marta 2020. godine, donela je Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. („Službeni glasnik RS“, broj 41 od 24. marta 2020.godine).

 1. Stranke ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci. Stranke koje nisu u mogućnosti da se prijave na evidenciju nezaposlenih i podnesu zahtev za novčanu naknadu elektronskim putem ili putem pošte, za vreme trajanja vanrednog stanja, moći će ove radnje da  preduzmu po prestanku vanrednog stanja. Za vreme vanrednog stanja prekinuće se računanje rokova.
 2. Smatraće se da je dostava rešenja i drugih pismena od strane organa, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti  izvršena kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Od ovog dana počinje računanje rokova za izjavljivanje žalbi, prigovora, drugih pravnih sredstava kao i preduzimanje radnji koje su vezane za rokove koji se  inače ne mogu produžavati. Ako je stranka blagovremeno podnela podnesak u vreme vanrednog stanja ili pre  isteka 15 dana od prestanka vanrednog stanja, nije potrebno da  isti ponovo podnosi.
 3. Uredbom su produženi i rokovi za postupanje upravnih organa (rešavanje po zahtevima, žalbama, drugim pravnim sredstvima kao i drugim podnescima stranaka) i isti će se produžiti 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Informacija o Odluci o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja, dozvole za rad kojima period važenja ističe za vreme vanrednog stanja, odnosno dozvole za rad kojima je poslednji dan važenja 15. mart 2020. godine ili kasniji datum za vreme vanrednog stanja, smatraju se važećom.

Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme trajanja vanrednog stanja se ne odnosi na dozvole za rad čiji je vremenski period važenja istekao pre uvođenja vanrednog stanja, dakle zaključno sa 14. martom 2020. godine. Takvim dozvolama je period važenja istekao pre uvođenja vanrednog stanja i na njih se Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme trajanja vanrednog stanja ne odnosi.

Po zahtevima za produžetak dozvola za rad koji su NSZ podneti od dana uvođenja vanrednog stanja odlučiće se u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.


Možda će Vas zanimati:

Na evidenciji NSZ od 23. marta bez posla novih 2.045 lica

A kada prođe pandemija

Google odaje podatke o našem kretanju kako bi pomogao u borbi protiv korona virusa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here