Naslovna Info Opštinske vesti Dobrovoljno dajete krv? Evo koja su vaša prava

Dobrovoljno dajete krv? Evo koja su vaša prava

8046

Većina dobrovoljnih davalaca krvi ne zna za brojne povlastice, kao što su besplatni pregledi, lekovi i specijalističke usluge. Tim humanim činom, davaoci pomažu osobama kojima krv znači život, ali isto tako ostvaruju i mnoge pogodnosti.


Većina dobrovoljnih davalaca krvi ne zna da, po zakonu, ne plaća participaciju za lekarske preglede, pojedine lekove i neke specijalističke usluge, a oni koji znaju, te beneficije retko koriste.Резултат слика за knjizica davaoca krvi

USLUGE ZA KOJE DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI UZ OVERENU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU I UPUT NE PLAĆAJU PARTICIPACIJU

1.     stacionarno lečenje – po bolničkom danu
2.     rehabilitacija u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu
3.      pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu
4.      kratka poseta izabranom lekaru
5.      sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju)
6.      rendgenski pregled i snimanje – po uputu
7.      pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu
8.      pregled – po uputu:
·        na skeneru i osteodenzitometru
·        na PET skeneru (pozitronska emisiona tomografija)
·        na magnetnoj rezonanci

9.      pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu
10.  ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)
11.  rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)
12.  pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu
13.  hirurške zahvate van operacione sale
14.  kućno lečenje – po danu
15.  sanitetski prevoz koji nije hitan:
·        na području opštine, grada
·        van opštine na području filijale
·        van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno

16.  hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela


Zakon o radu

(„Sl. Glasnik RS“, br. 24/2005.,61/2005., 54/2009., 32/2013.)

Član 77

Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo), odnosno za svako dobrovoljno davanje krvi dobrovoljni davaoci imaju pravo na korišćenje 2 dana plaćenog odsustva uključujući i dan davanja krvi.

Navedena prava davaoci ostvaruju na osnovu knjižice dobrovoljnog davaoca krvi. Za tumačenje navedenih odluka možete se obratiti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Beograd, 011/205 3830, 011/2646 022.

Zbog nepoštovanja navedenih odluka možete se obratiti Zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 011 361 3734, 011 361 6540, ili zaštitniku pacijentovih prava u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. prava dobrovoljnih davaoca krvi


Izvodi iz Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu („Sl. Glasnik RS“, br. 3/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 – isprvka, 57/11 i 110/12 – US, 119/12), (u daljem tekstu: Zakon), za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica u 2014. godini.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak naplaćivanja participacije, prestanak plaćanja participacije u toku kalendarske godine kao i povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa, odnosno najvišeg iznosa participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge u 2014. godini.

Član 22

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate;

4) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here