Donete važne odluke za život građana

Održana sednica Opštinskog veća u Bačkoj Palanci

1924

Opštinsko veće je na zasedanju održanom u ponedeljak donelo nekoliko veoma važnih odluka za život građana.


BAČKA PALANKA: Reč je prvenstveno o predlogu Odluke o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama, zatim o predlogu izmena i dopuna Odluke o pružanju finansijske pomoći porodici za svako rođeno dete i predlogu izmena i dopuna Odluke o administrativnim taksama, kao i niz drugih odluka.

Predlogom odluke o postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama uređuje se postupak, način i uslovi postavljanja ovih objekata. Manjim montažnim objektima se smatraju kiosci, montažne barake i garaže, letnje bašte, perde…

„Predlog ove odluke je usklađen sa Zakonom o planiranju i i zgradnji i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je uvođenje u zakonske okvire zauzeća javnih površina, određivanje nadležnosti, evidentiranje, zaključivanje ugovora, kao i redovna naplata komunalnih taksi za zauzeće javnih površina. Ovom odlukom je predviđeno i uklanjanje objekata i uređaja sa javnih površina koji su ruinirani i van upotrebe. Više puta je pokušavano ranije sa donošenjem ove odluke, ali sada je opštinsko rukovodstvo odlučno u nameri da uredi ovu oblast, a da svi vlasnici manjih montažnih objekata potpišu privremene ugovore do dve godine uz obavezu redovnog plaćanja lokalnih komunalnih taksi. Na taj način bi se stvorili uslovi za kontinuirano poslovanje privrednih subjekata i preduzetnika. Možda je najveći problem u samom gradu gde vlasnici manjih montažnih objekata nemaju potpisane ugovore o zakupu javnih površina. Iz predloga odluke smo izbacili sve one stavke koje bi eventualno zakočile primenjivanje odluke. Potpisivanjem privremenih ugovora stvorićemo jednu bazu odakle ćemo krenuti sa primenom ove kompleksne odluke“, rekao je Zoran Baćina, rukovodilac Odeljenja za privredu Opštinske uprave.

Naplatu komunalnih taksi za zauzeće javnih površina će vrišiti lokalna poreska administracija. Istovremeno će nadzor nad primenom ove odluke vršiti Odeljenje za privredu Opštinske uprave, a inspekcijski nadzor će sprovoditi komunalna inspekcija. Što se tiče kaznenih odredbi, ako korisnik objekta ili uređaja zauzima javnu površinu bez rešenja o odobrenju, odnosno bez ugovora ili ako ne postupa u skladu sa rešenjem o davanju u zakup javne površine, kazniće se za prekršaj: pravno lice u iznosu od 200 hiljada dinara, 10.000 dinara za odgovorno lice, zatim 100.000 dinara za preduzetnika, odnosno 10 hiljada dinara za fizičko lice. Ako korisnik postavi objekat ili uređaj na javnu površinu u suprotnosti sa ugovorom, odnosno aktima, kazniće se 200 hiljada dinara za pravno lice, 10.000 dinara za odgovorno lice, kao i 100.000 dinara za preduzetnika i 10 hiljada dinara za fizičko lice. Zakupci objekata ili uređaja, koji su pravo zakupa stekli pre stupanja na snagu ove odluke, iste će koristiti do isteka zakupa. Onima kojima je zakup istekao ili korisnici tih objekata, iste će koristiti do okončanja postupka po konkursu, a najduže dve godine od potpisivanja privremenog ugovora o zakupu. Takođe, zakupci javnih površina za postavljanje objekata i uređaja ili korisnici tih objekata dužni su da ugovore o privremenom zakupu zaključe sa Opštinskim većem u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Oni koji su postavili objekte bez zaključenog ugovora odnosno rešenja o odobrenju, dužni su da iste uklone u roku od 60 dana po stupanju na snagu ove odluke, pod pretnjom prinudnog uklanjanja. Ako postavljene objekte i uređaje nije moguće uskladiti sa ovom odlukom i pratećim aktima, korisnici su dužni da ih uklone u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Ukoliko objekti ili uređaji nisu u funkciji, vlasnici su dužni da ih uklone u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke ili po nalogu komunalnog inspektora.

Predlogom izmena i dopuna Odluke o pružanju finansijske pomoći porodici za svako rođeno dete se omogućava da zahtev mogu podneti i očevi dece čije su majke strani državljani, a koje žive na teritoriji naše opštine.

Izmene i dopune Odluke o opštinskim komunalnim taksama se odnose na Odluku o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji naše opštine, gde je Odeljenje za privredu Opštinske uprave ovlašćeno da izdaje verifikacionu ispravu taksi vozaču, odnosno taksi dozvolu. Za te potrebe je neophodno uvesti novu stavku u Opštinskim administrativnim taksama, a to je naplaćivanje taksi dozvole. One će se plaćati po simboličnoj ceni od 500 dinara i izgledaće kao vozačke ili saobraćajne dozvole.

Usvojena Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti

Članovi Opštinskog veća su jednoglasno izglasali predlog odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Evropska povelja je okvir za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti Opštine Bačka Palanka za period od 2019. do 2023. godine, a on će biti usklađen sa strateškim pravcima definisanim Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Sve odluke ili predlozi odluka doneti na zasedanju Opštinskog veća idu pred odbornike Skupštine opštine koji će ih vrlo brzo razmatrati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here