Seča drveća samo po nalogu

"Glavni zadatak nam je bezbednost građana Bačke Palanke, ali i očuvanje zelenila na našim ulicama."

2077

BAČKA PALANKA: U Službenom listu Opštine Bačka Palanka, broj 12/2013, u Članu 107, stoji između ostalog: Na javnim zelenim površinama zabranjeno je neovlašćeno sečenje i uklanjanje stabala i sadnica.

Dalje, u članu 197 u stavu 1 stoji: novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj korisnik komunalnih proizvoda i usluga sa svojstvom pravnog lica, ako svojim činjenjem ili nečinjenjem postupa suprotno odredbama ove odluke… Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se novčanom kaznom od 12.500 do 25.000 dinara i odgovorno lice kod vršioca komunalne delatnosti. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara vršilac komunalne delatnosti sa statusom preduzetnika. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara i fizičko lice.

Više o ovome zna komunalni inspektor i predsednik Komisije za seču i orezivanje stabala, Radislav Račić.

„Rešenjem predsednika opštine pri Odeljenju za privredu Opštinske uprave opštine Bačka Palanka, formirana je Komisija za seču i orezivanje stabala sa glavnim ciljem obezbeđivanja sigurnosti građana, saobraćaja i objekata. Komisija je dala svoj doprinos, jer u proteklom periodu nije došlo do ugrožavanja pomenute sigurnosti. Zadatak komisije je bio i očuvanje zdravlja „vremešnih“ stabala, pre svega blagovremenim orezivanjem, „šišanjem“, u ulici Kralja Petra I, čime je produžen život stabala, kao i uklanjanje biološki starih i bolesnih stabala kestena u ulicama Jugoslovenske Armije i Kralja Petra I, a istovremeno je izvršena sadnja novih sadnica lopatastog javora“.

„Kolektivno uklanjanje stabala i orezivanje istih vrši se preko javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt“, a isključivo po nalogu komisije za seču i orezivanje stabala. U poslednje vreme je čest slučaj nezakonitog uklanjanja stabala sa javnih površina od strane samih građana, te su protiv istih podnesene prekršajne i krivične prijave kod nadležnih sudskih organa. To se najčešće dešava na periferiji grada i u Staroj Palanci, a zabeležili smo slučajeve i u Tovariševu i Neštinu, prekršioci su svi proceusirani i njihov slučaj predat je nadležnim sudskim organima“.

„Svi građani, koji imaju problema sa drvećem oko svojih objekata, mogu to da prijave opštinskoj Komisiji za seču i orezivanje stabala. Oni mogu i sami da uklone stabla koja su problem, ali isključivo po nalogu komisije i o svom trošku, ali ne viša od 30 metara. Često se dešava da građani kažu da mogu da uklone stablo, jer su ga oni i zasadili, ali to ipak nije moguće bez nalaza komisije u čijem sastavu se nalazi i inžinjer šumarstva. On, uz konsultaciju sa Šumarskim institutom, daje predlog o uklanjanju određenih stabala, a komisija izdaje nalog“.

„Po zakonu o energetici, stabla se sade na toj udaljenosti od niskonaponske električne mreže, sa koje svojim padom ne mogu da je ugroze. Takođe, moramo uklanjati stabla u blizini stambenih objekata, kada njihov koreni sistem ugrožava temelje zgrade, podzemne instalacione mreže, vodovod ili kanalizaciju. Nažalost, dešava se da određeni neodgovorni ljudi lome mlade sadnice novog drveća, ali na svim delovima ulica koje su pokriveni video nadzorom, identifikuju se počinioci, slučaj se predaje sudskim organima, koji izriču adekvatne sankcije“.

„Komisija za seču i orezivanje stabala svojom delatnošću pokriva celu opštinu Bačka Palanka“, rekao je na kraju, Radislav Račić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here