Presuda za pokušaj ubistva u Despotovu

1456

U no­vo­sad­skom Vi­šem su­du Ste­vi­ca Ra­do­sa­vlje­v (52) iz Despoto­va, kod Bačke Palanke, osuđen je na na sedam godina i tri meseca zatvora za pokušaj teškog ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja i eksplozivnih materija.


Od olakšavajući okolnosti sud je uzeo u obzir da je okrivljeni do sada neosuđivan kao i njegovo stanje u kome je počinio krivično delo.

Ovo je prvostepena presuda i na nju je moguće podneti žalbu.

Po na­vo­di­ma op­tu­žnog ak­ta, okri­vlje­ni je 17. ju­la 2016. go­di­ne u spava­ću so­bu ošte­će­ne u De­spo­to­vu, s ko­jom je bio u ne­koj vr­sti ve­ze, iz ljubomore ubacio de­fan­ziv­nu bom­bu na­kon što je pret­hod­no po­ce­pao mušemu sta­vlje­nu na pro­zor iz dvo­ri­šta. Par u ku­ći je za­do­bio la­ke te­le­sne po­vre­de. Na­vod­no, u tom tre­nut­ku okri­vlje­ni je bio pri­lič­no pi­jan.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here