Rekonstrukcija dvorca „Fric Hristić“ u Bačkom Novom Selu

Izrađena projektno-tehnička dokumentacija

495
Izvor: Facebook/Opština Bač

BAČ: Opština Bač je tokom 2020. i 2021. godine realizovala projekat: „Unapređenje apsorpcionih kapaciteta opštine Bač za korišćenje EU fondova“, koji je sufinansirala Razvoja agencija Srbije sa iznosom od 1.399.500 dinara.


Projekt menadžeri napominju da su ciljevi projekta bili usmereni na promociju značaja regionalnog razvoja i subjekata regionalnog razvoja, kao i važnosti pridruživanja EU, poznavanje raspoloživih fondova i prioritetnih projekata za finansiranje, umrežavanje partnera na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz unapređivanje i jačanje međuinstitucionalne saradnje.

Član projektnog tima iz Kancelarije za loklani ekonomski razvoj Opštine Bač, Nikola Banjac istakao je do sada postignute rezultate na ovom projektu.

 

– U okviru aktivnosti: Organizacija i implementacija treninga za unapređenje apsorpcionih kapaciteta Opštine Bač za EU fondove, održan je trodnevni trening program na temu upravljanja projektima sa fokusom na projekte i programe EU. S obzirom na situaciju koja je prouzrokovana korona virusom treninzi su održani u toku 2021. godine kada su se stekli uslovi za to.

– Prvi trenig je održan 01.03.2021. godine na temu upravljanja projektima, pripeme i implementacije projekata. Drugi trening je održan 04.03.2021 godine na temu aktuelnih EU programa i metodologije za pripremu i implementaciju projekta. Treći dan treninga je održan 09.03.2021 godine na istu temu, ali sa fokusom na konkretne EU programe i izvore finansiranja. Za potrebe realizacije ove aktivnosti su angažovani spoljni eksperti sa iskustvom u ovoj oblasti. Na treninzima je učestvovalo 25 zaposlenih u Opštinskoj upravi Bač, lokalnim ustanovama/institucijama (škole, predškolska ustanova, Turistička organizacija, Centar za socijalni rad, JKP i dr.)“.

Izvor: Facebook/Opština Bač

Kroz realizaciju ovih treninga uspostavljena je saradnja između lokalnih institucija i Opštine Bač u oblasti pripreme predloga te je uspostavljena neformalna lokalno partnerstvo/mreža koje je formalizovano kroz partnerstvo lokalnog Centra za socijalni rad Bač u aplikaciji za EU program stambenog zbrinjavanja ranjivih grupa (Open Call for Proposals for Social Housing and Active Inclusion Projects), kao i sa lokalnim JKP “Tvrđava“ Bač u okviru EU projekta “Podrška inkluziji Roma kroz zapošljvanje“).

Predstavnici lokalne samouprave u Baču, zajedno sa članovima projektnog tima zaduženog za implementaciju su saglasni da je izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dvorca Fric Hristić, odnosno zgrade stare škole u Bačkom Novom Selu, a koja će biti prenamenjena u Dunavski informativni centar, jedna od ključnih aktivnosti na ovom projektu uzimajući u obzir njen dalekosežni značaj.

U okviru ove aktivnosti sprovedena je procedura javne nabavke za izbor projektantske kuće za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stare zgrade škole u Bačkom Novom Selu u Dunavski informativni centar. U skladu sa projektnim zadatkom javna nabavka za uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije pokrenuta je 05.03.2020 godine, a nabavka je završena donošenjem Odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci 18.08.2020 godine. Za pružoca usluga je izabrana grupa ponuđača koju su činili “Inip ing“ Novi Sad, “Kvidita“ Beograd, “Ensol“ Beograd i “Institut za preventivu“ Novi Sad. U okviru navedene aktivnosti, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, izrađeno je Idejno rešenje – Arhitektonsko-građevinski deo, faze svih instalacija koju čine: Situacioni planovi, Crteži postojećeg i novoprojektovanog stanja, Opšta, tekstualna i numerička dokumentacija, Tehnički opis, Fotodokumentacija. Idejni projekat koji obuhvata Arhitektonsko-građevinski i enterijerski deo (Situacioni planovi, Detaljni crteži postojećeg i novoprojektovanog stanje, Opšta, tekstualna i numerička dokumentacija, Tehnički opis, Predmer i predračun sa procenjenim investicionim vrednostima, Fotodokumentacija).

 

Idejni projekat obuhvta i: Idejni projekat konstruktivne sanacije, Idejni projekat hidrotehničkih instalacija, Idejni projekat elektroenergetskih instalacija, Idejni projekat signalnih i telekomunikacionih instalacija, Idejni projekat termotehničkih instalacija. U okviru ove aktivnosti izrađeni su i Elaborat protivpožarne zaštite i Elaborat energetske efikasnosti. Takođe, izrađen je Projekat za izvođenje se satoji od Arhitektonsko-građevinski dela, Enterijerskog dela, Projekta konstruktivne sanacije, Projekta hidrotehničkih instalacija, Projekta elektroenergetskih instalacije, Projekta signalnih i telekomunikacionih instalacija, Projekta termotehničkih instalacija, Glavnog projekta protivpožarne zaštite, Projekta detekcije i dojave požara, Plana preventivnih mera u fazi izvođenja građevinskih radova. Na ovaj način je opština Bač dobila izrađenu kopletnu tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju starog objekta i time obezbedila spremnost za apliciranje kod različitih EU fondova. Takođe, na osnovu gore navedene dokumentacije, nadležna služba OU Bače je izdala Građevinsku dozvolu“.

Projektni tim činila su tri člana – predstavnici partnera na projektu (Opština Bač i RRA Bačka) i to: Jelena Kovačević, menadžer projekta, Nikolina Pupavac, koordinator projekta i Nikola Banjac, asistent za finansije.


Pročitaj: Dvorac Fric-Hristić u Bačkom Novom Selu

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here