Bačkopalančanima drugo mesto na 56. “Dnev­ni­kovom” turniru u malom fudbalu

3179
Foto: Dnevnik, F. Bakić

U finalnoj utakmici Maks bet savladao ekipu Browell viljuškari rezultatom 3:2. Maks bet je ponovio uspeh od prošle godine kada je, takođe, bio pobednik Dnevnikovog turnira u malom fudbalu.


Fi­na­le 56. po re­du tur­ni­ra do­ne­lo je sja­jan fud­bal, pro­žet ve­li­kom tenzijom, žu­strim ali ko­rekt­nim du­e­li­ma i što je naj­va­žni­je vi­đe­no je pet go­lo­va. Pr­vu šan­su ima­li su mom­ci iz Bač­ke Pa­lan­ke pre­ko Pe­tra Ta­na­si­ća, ko­ji ni­je us­peo da za­hva­ti du­bin­sku lop­tu na ivi­cu še­ster­ca Maks be­ta. Već u dru­gom mi­nu­tu sev­nu­la je le­vi­ca Mi­la­na Či­či­ća i Maks bet je po­veo sa 1:0.

Na­kon to­ga na­stu­pio je pe­riod igre u ko­me su Bro­well vi­lju­ška­ri, ste­kao se uti­sak, osta­vlja­li do­sta pro­sto­ra igra­či­ma Maks be­ta, vre­ba­ju­ći pri­li­ku da br­zom tran­zi­ci­jom iz od­bra­ne ugro­ze gol ri­va­la. Sre­di­nom pr­vog poluvreme­na „vi­lju­ška­ri“ su ima­li le­pu pri­li­ku za iz­jed­na­če­nje, ali je odbijenu lop­ta od gol­ma­na Ra­ni­sa­vlje­vi­ća Ta­na­sić po­slao pre­ko go­la. Golman Maks be­ta je ne­što ka­sni­je od­bra­nio još je­dan šut Ta­na­si­ću, a na dru­goj stra­ni igra­či Maks be­ta su pro­pu­sti­li pri­li­ku da du­pli­ra­ju pred­nost, s ob­zi­rom da su le­pu ak­ci­ju za­vr­ši­li udar­cem ko­ji je za­vr­šio na sta­ti­vi.

Maks bet pobednik 56.“Dnev­ni­kovog” tur­nira u ma­lom fud­ba­lu Foto: Dnevnik, F.Bakić

Sa­mo mi­nut ka­sni­je Pe­tar Ta­na­sić, ko­ji je po­ka­zao da i te ka­ko ima njuh da se na­đe u iz­gled­noj šan­si, us­peo je da po­rav­na re­zul­tat na 1:1. Ipak, u po­sled­njim se­kun­da­ma pr­vog de­la utak­mi­ce, na­kon tre­ćeg kor­ne­ra, Desnica je bio pre­ci­zan sa se­dam me­ta­ra i na po­lu­vre­me se otišlo vođstvom Maks be­ta od 2:1.

Po­sle sa­mo dva­de­se­tak se­kun­di u dru­gom de­lu igre Maks bet je pro­pu­stio iz­gled­nu pri­li­ku, a bo­lju igru bra­ni­lac ti­tu­le ni­je us­peo da kru­ni­še – po­no­vo sta­ti­va! U sle­de­ćem na­pa­du, sa­mo ne­ko­li­ko se­kun­di ka­sni­je, Ba­li­no­vić je iza­šao oči u oči sa go­lo­ma­nom Ra­ni­sa­vlje­vi­ćem, ali mu lob uda­rac ni­je uspeo.

[wonderplugin_slider id=75]

 

No, ta­da su se igra­či iz Bač­ke Pa­lan­ka oslo­bo­di­li pri­ti­ska, ple­li su mre­žu oko go­la Maks be­ta i iz­jed­na­če­nje na 2:2 je sti­glo sjaj­nim go­lom Žar­ka Vla­ji­ća. U tim tre­nu­ci­ma sve je upu­ći­va­lo na sce­na­rio po kom će pobednika od­lu­či­ti pe­na­li, ali da ne bu­de ta­ko, na odu­še­vlje­nje ve­ćeg de­la pu­bli­ke u ma­loj sa­li Spen­sa, po­bri­nuo se Mi­lan Či­čić ko­ji je tri mi­nu­ta pred kraj po­sti­gao po­be­do­no­sni gol i, is­po­sta­vi­lo se, po­sta­vio ko­na­čan re­zul­tat i do­neo no­vu ti­tu­lu eki­pi Maks bet.

Mom­ci iz Bro­vel vi­lju­ška­ra su se svim si­la­ma tru­di­li da iz­jed­na­če, ali sre­ća im ni­je bi­la sa­ve­znik i re­zul­tat se do kra­ja ni­je me­njao.

REZULTATI 56.DNEVNIKOVOG TURNIRA U MALOM FUDBALU

Finale, mlađi pioniri

ŽFK Vojvodina – Fasada 0:1

Finale, pioniri

Restoran Naša tvrđava – Kafe Dača 5:6 (2:2)

Meč za treće mesto, pioniri

Fortuna bambino – Fasada 1:3

Finale, kadeti

Kafe Kranjac – Mađioničari 4:1

Meč za treće mesto, kadeti

MGM Plamen instalacije – NPR Pantić 3:0

Finale, seniori

Brovel viljuškari – Maks bet 2:3

Meč za treće mesto, seniori

OŽ Lovrenac – Autogalant 3:2 (1:1)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here