Nismo svemogući, ali smo tu da pomažemo

Iz Centra za socijalni rad

2271

Nije ni lako, ni jednostavno pomoći svakom korisniku. Ali, veliko je zadovoljstvo kada vidimo da su naši korisnici zadovoljni. U našem poslu je najvažnije da pružimo pomoć i budemo podrška onima kojima smo potrebni.


Centar za socijalni rad, kao jedna od najvažnijih ustanova socijalne zaštite koja se bavi poslovima javnih ovlašćenja poverenih od strane Republike Srbije, među osnovnim delatnostima ima ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite.

Kao najčešći vid prava je pravo na novčanu socijalnu pomoć – materijalnu pomoć socijalno ugroženim pojedincima odnosno porodicama. Zakonom o socijalnoj zaštiti je predviđeno pravo na vremenski ograničenu novčanu socijalnu pomoć i uvećanu novčanu socijalnu pomoć.

[wonderplugin_slider id=174]

 

Vremenski ograničeno pravo ostvaruju pojednici odnosno porodice gde su svi ili većina  članova sposobni za rad (lica od 15 do 65 godina odnosno do godina starosti određenih za ostvarivanje prava na starosnu penziju). Ovo pravo mogu ostvariti građani koji nemaju novčana primanja – nezaposleni su i nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, nemaju nepokretnu imovinu ili istu imaju u površini do 0,5 ha i od koje ne ostvaruju prihod od izdavanja u zakup ili obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Takođe, što se tiče stambenog prostora potrebno je da ne postoji višak stambenog prostora koji se može davati u zakup. Pravo se ostvaruje u ukupnom trajanju od 9 (devet) meseci u toku kalendarske godine, s tim što je praksa da u toku proleća odnosno leta pravo „miruje“ odnosno da lica nemaju prvao na novčanu socijalnu pomoć jer tada mogu radno da se angažuju.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Uvećanu novčanu socijalnu pomoć koriste građani odnosno porodice gde su svi ili većina članova nesposobni za rad po godinama starosti ili po odluci nadležnog organa veštačenja ili invalidi treće i teže kategorije invalidnosti (što se utvrđuje rešenjem Nacionalne službe za zapošljavanje), kao i jednoroditeljske porodice. Iznos oba prava nije za svaku porodicu ili pojedinca isti jer se u obzir uzima broj članova porodice, struktura članova porodice, prihodi i propuštena zarada (novčana sredstva koja je lice moglo da zaradi da se radno angažovalo na poslovima za koje je sposoban i koji su raspoloživi na tržištu rada, a to su najčešće sezonski poslovi u poljoprivredi, građevinarstu ili poslovi pomoćnog kućnog osoblja).

Svake godine u maju mesecu vrši se godišnje preispitivanje daljeg korišćenja novčane socijalne pomoći bez ograničenog trajanja. Najčešći problemi u ostvarivanju prava kako na novčanu socijalnu pomoć tako i na druga prava iz oblasti ne samo socijalne zaštite, je sve češća pojava tzv. pravno nevidljivih lica. To su lica bez identiteta – ličnog imena i prezimena, državljanstva, prebivališta i drugih karakteristika fizičnih lica. Najčešće su to interno raseljena lica sa područja Kosova i Metohije, lica rođena na teritoriji bivših republika SFRJ sa ili bez statusa izbeglog lica i pripadnici romske nacionalne manjine.

Do ove pojave se dolazi neprijavljivanjem deteta po rođenju iz raznih razloga (roditelji ne poseduju važeća lična dokumenta ili su i sami tzv. pravno nevidljiva lica). Ovakva lica nemaju indentitet te ih moraju „kreirati“ u postupku pred sudom.

Isto tako veoma česta pojava su lica bez državljanstva koja, iako i po više decenija života u Republici Srbiji, nemaju državljanstvo te na taj način nisu u mogućnosti da stiču i ostvaruju prava koja pripadaju domaćim državljanima. U praksi CSR-a se dešavalo da su to lica koja su rođena na teritoriji neke od bivših republika SFRJ, a nisu iz raznih razloga podneli zahtev za prijem u državljanstvo R. Srbije ili su rođena u R. Srbiji, ali njihovi roditelji nisu državljani naše zemlje (primarni način sticanja državljanstva R. Srbije je po poreklu) i tako da oni sami nemaju državljanstvo Srbije.

Problemi u ostvarivanju prava iz socijalne zaštite sa kojima se ustanove svakodnevno sreću su neposedovanje ličnih dokumenata, nerešen lični status (tzv. pravno nevidiljiva lica ili apatridi), lica bez prebivališta / boravišta i CSR je ustanova koja pomaže građanima u ovakvim situacijama u granicama svojih nadležnosti.

[wonderplugin_slider id=10]

 

Kao direktor, zajedno sa mojim stručnim radnicima, svakodnevno se bavim vrlo ozbiljnim problemima ljudi koji pripadaju najugroženijim kategorijama društva. Njima treba pomoći, saslušati ih, uraditi procenu stanja i potreba i postupiti po Zakonu. Ponekad, usled teških životnih situacija i višestrukih problema sa kojim se susreću naši sugrađani, imaju nerealna očekivanja od naše službe smatrajući da smo nadležni za sve. Mi smo tu da ih uputimo na određene ustanove, kako bi na adekvatan način ostvarili svoje pravo.

Vera Petrović
Direktor CSR Bačka Palanka

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here