Protekle godine 139 slučajeva nasilja u porodici

Centar za socijalni rad Bačka Palanka

580
Foto: Ilustracija

Od direktorke Centra za socijalni rad u Bačkoj Palanci, Vere Petrović, dobili smo izveštaj o nasilju u porodici, koji se desio tokom 2018. godine.


– U izveštajnoj godini ukupan broj evidentiranih obraćanja CSR-u zbog nasilja u porodici iznosi 139, od čega je 28 ponovljenih obraćanja. Žrtve nasilja su u najvećem broju žene (115 od ukupno 139). Prema starosnim grupama kao direktne žrtve nasilja zabeleženo je 11 dece, 119 odraslih i 9 starih.

– U grupi srednje obrazovanih porodično nasilje je bilo najčešće zastupljeno (88 žena žrtava nasilja i 10 muškaraca). Prema našoj evidenciji porodično nasilje je bilo nešto zastupljenije u seoskim područjima, nego u gradu. Nije evidentirana ni jedna žrtva sa invaliditetom. Dominantna vrsta nasilja je u vidu vređanja, drskog, bezobzirnog ponašanja (90 prijava), zatim nanošenje ili pokušaj nanošenja telesnih povreda (54), pretnje ubistvom ili nanošenjem povreda (5), seksualno nasilje nad detetom (7) od strane vršnjaka, maloletnih srodnika ili roditelja.

– O prijavama nasilja najčešće smo obavešteni od strane policije (136), u dva slučaja nam se obratila žrtva lično, a jedan put nam se obratio srodnik. U svakom od prijavljenih slučajeva CSR je izvršio procenu i obavestio Policijsku stanicu i Opštinskog javnog tužioca. Prema prioritetima postupanja CSR je reagovao neodložno u 18 slučajeva, hitno u 21 slučaju, a u preostalim slučajevima rađeno je po redovnom postupku.

Postupci koje je CSR preduzeo u toku 2018. godine su sledeći: savetodavni rad u svim slučajevima, psihološka pomoć (18), pravna  pomoć (61), materijalna pomoć. Kao najčešći počinioci nasilja evidentirani su supružnici muškog pola (87), zatim vanbračni ili bivši vanbračni partneri (26), dete (7), roditelj (4).

Mere preventivnog i korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava u vezi sa prijavama nasilja u porodici izrečene su 5 puta. CSR je po zahtevu suda dostavljao mišljenje o svrsishodnosti izricanja mera za zaštitu od nasilja.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Prilikom svake prijave porodičnog nasilja sastaje se Interni tim za zaštitu od nasilja koji odlučuje o prihvatljivosti prijave, otvaranju slučaja i prioritetu reagovanja. Rukovodilac internog tima vodi evidenciju o prijavama nasilja. CSR je uključen u Grupu za koordinaciju i saradnju zajedno sa OJT i policijom, koja se sastaje na svakoh 15 dana (u toku 2018. godine bilo je 22 sastanka). Grupa za koordinaciju i saradnju izradila je ukupno 21 plan individualne zaštite i podrške žrtvi nasilja i organizovala tri konferencije slučaja sa predstavnicima tužilaštva, policije, Osnovnog suda, zdravstvene ustanove i obrazovnih ustanova.

Uslugu urgentnog smeštaja (Sigurna kuća u Novom Sadu), je jedno dete ženskog pola. Naša služba sarađuje sa svim potpisnicima Sporazuma o saradnji u borbi protiv nasilja u porodici ( policija, OJT, SUD, Prekršajni sud, Dom zdravlja, obrazovno-vaspitne institucije…) radi boljeg umrežavanja institucija, uspostavljanja koordinacije, međusobnog poverenja, povećanja efikasnosti u sprovođenju zajedničkog cilja, a to je zaustavljanje nasilja.

– Po potrebi organizujemo konferencije slučaja u našoj službi, na koje pozivamo predstavnike škola, doma zdravlja, predškolske ustanove… Takođe, dva puta mesečno dostavljamo izveštaje o prijavama nasilja u porodici našem Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu u Novom Sadu. U novembru mesecu 2017. godine je potpisan Sporazum o međusektorskoj saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji opštine Bačka Palanka, koji je iniciran od strane lokalne uprave.

Centar za socijalni rad je od septembra meseca do kraja godine sprovodio razne aktivnosti (tribine, savetovanja, novinski članci…) vezane za fenomen nasilja u porodici. Projekat „Stop nasilju – u mom i svakom drugom mestu“ imao je za cilj podizanje nivoa svesti građana o prisutnosti nasilja kod nas i formiranje stavova o neprihvatljivosti svih vidova nasilja. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here