Usvojeni zakoni o presađivanju organa i o ljudskim ćelijama

527

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o presađivanju organa, koji predviđa da su svi građani potencijalni donori organa, osim ukoliko se tome izričito ne usprotive obraćajući se Upravi za biomedicine.


Usvojen je i Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i izmene Zakona o psihoaktivnim supstancama.

Odredbe Zakona nalažu da građani koji ne žele da budu donori organa tokom života moraju pismeno ili usmeno da se izjasne o tome obraćajući se Upravi za biomedicinu, koja će biti osnovan u Beogradu, kao organ koji će biti u sastavu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, za obavljanje stručnih poslova državne uprave i poslove inspekcijskog nadzora u oblasti presadjivanja.

Prema zakonskim odredbama, ljudski organi sa umrlog mogu se uzeti radi presađivanja ako se punoletan poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili u pismenom obliku usprotivio, odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.

Takođe, ako umrla osoba nema srodnike ljudski organi se mogu uzeti samo ako se tome, u trenutku smrti, nije usprotivio pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva.

Odredbe zakona nalažu da je uzimanje organa od umrlog maloletnika, koji je bio pod roditeljskim staranjem, dozvoljeno samo uz pismeni pristanak oba roditelja, odnosno jednog ako je drugi umro ili je nepoznat, dok je uzimanje organa od umrlog maloletnika bez roditeljskog staranja dozvoljeno samo uz saglasnost etičkog odbora zdravstvene ustanove, koji se obrazuje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje zdravstvena zaštita.

Uzimanje organa od umrle punoletne osobe kojoj je tokom života na osnovu odluke nadležnog organa delimično ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost dozvoljeno je samo na osnovu saglasnosti etičkog odbora zdravstvene ustanove, dok se od umrlih koji nisu državljani Srbije organi mogu uzimati samo na osnovu pismenog pristanka supružnika, vanbračnog partnera, roditelja, punoletnog brata ili sestre ili punoletnog deteta umrlog.

Odredbama zakona propisano je formiranje republičke liste čekanja za primaoce ljudskih organa, koji će se na nju upisivati bez diskriminacije i pod jednakim uslovima za svaku osobu za koju je postavljena indikacija za presadjivanje organa, odnosno ako je medicinski opravdana.

[wonderplugin_slider id=26]

 

Usvojen Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima

Skupština Srbije usvojila je danas i Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, kojim su precizirane zdravstvene ustanove koje mogu podneti zahtev za obavljanje poslova u toj oblasti, uslovi koje banke ljudskih tkiva treba da ispunjavaju, kao i registar davalaca matičnih ćelija.

Jedna od novina tog zakona je pojednostavljenje postupka davanja pristanaka za primenu ljudskih tkiva uz izbegavanje nepotrebnih finansijskih troškova vodjenja registra.

Propisano je da se tkivo umrlog za primenu kod ljudi može uzeti isključivo posle dijagnostikovanja i utvrđivanja smrti na osnovu medicinskih kriterijuma.

Zakon propisuje da se tkiva sa umrle osobe mogu uzeti radi primene ako se se punoletan poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili pismeno usprotivio, odnosno ako se u trenutku smrti tome nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.

Sa umrlog maloletnika koji je tokom života bio pod roditeljskim staranjem dozvoljeno je uzimanje tkiva uz pismeni pristanak oba roditelja, dok je za umrlog maloletnika bez roditeljskog staranja dozvoljeno uzimanje tkiva na osnovu saglasnosti etičkog odbora zdravstvene ustanove.

Po zakonu, darivanje i primanje ljudskih ćelija i tkiva zasniva se na uvažavanju prioritetnih interesa za očuvanje života i zdravlja i zaštiti osnovnih ljudskih prava i dostojanstva davaoca i primaoca.

Zakon nalaže da se pri dobijanju ljudskih ćelija i tkiva sa umrlog davaoca postupa sa poštovanjem dostojanstva umrlog i članova porodice, kao i da se preduzimaju sve potrebne mere kako bi se povratio spoljašnji izgled umrlog davaoca.

Usvojene izmene Zakona o psihoaktivnim supstancama

Skupština Srbije usvojila je i izmene Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, čiji je cilj prevencija zloupotrebe droga, a donet je i niz odluka o pravosuđu i drugim oblastima.

Cilj izmena i dopuna jeste prvenstveno unapređivanje sistema za rano upozoravanje o novim psihoaktivnim supstancama, zbog čega je jedna od novina zakona uspostavljanje grupa za monitoring droga i zavisnosti od droga, pri Sektoru za lekove i medicinska sredstva.

Skupština je usvojila i Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola između Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja.

Usvojeni su i predlozi odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva.

Skupština Srbije usvojila je i Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu, kao i Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koje je podneo Odbor za pravosudje, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Usvojena je i izmena Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Skupštine Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Skupštine Maja Gojković.

Skupština je na predlog poslaničke grupe Srpske napredne stranke izglasala izmenu Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Skupštine Srbije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here