Žrtve nasilja u porodici u Bačkoj Palanci najčešće žene

Porodično nasilje češće u seoskim sredinama

1956

BAČKA PALANKA: Na poslednjoj sednici Opštinskog veća usvojen je izveštaj o radu bačkopalanačkog Centra za socijalni rad za prethodnu, 2018. godinu.


U izveštajnoj godini ukupan broj evidentiranih obraćanja CSR-u zbog nasilja u porodici iznosi 139, od čega je 28 ponovljenih obraćanja. Žrtve nasilja su u najvećem broju žene (115 od ukupno 139).

Prema starosnim grupama kao direktne žrtve nasilja zabeleženo je 11 dece, 119 odraslih i 9 starih. U grupi srednje obrazovanih porodično nasilje je bilo najčešće zastupljeno (88 žena žrtava nasilja i 10 muškaraca). Prema evidenciji Centra, porodično nasilje je bilo nešto zastupljenije u seoskim područjima, nego u gradu. Nije evidentirana ni jedna žrtva sa invaliditetom.

Dominantna vrsta nasilja je u vidu vređanja, drskog, bezobzirnog ponašanja (90 prijava), zatim nanošenje ili pokušaj nanošenja telesnih povreda (54), pretnje ubistvom ili nanošenjem povreda(5), seksualno nasilje nad detetom (7) od strane vršnjaka, maloletnih srodnika ili roditelja.

O prijavama nasilja Centar za socijalni rad najčešće obaveštava policija (136), u dva slučaja žrtva se obratila lično, a jedanom srodnik. U svakom od prijavljenih slučajeva, CSR je izvršio procenu i obavestio Policijsku stanicu i Osnovno javno tužilaštvo (OJT). Prema prioritetima postupanja CSR je reagovao neodložno u 18 slučajeva, hitno u 21 slučaju, a u preostalim slučajevima rađeno je po redovnom postupku.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Postupci koje je CSR preduzeo u toku 2018. godine su sledeći:

  • savetodavni rad u svim slučajevima,
  • psihološka pomoć(18),
  • pravna pomoć (61),
  • materijalna pomoć.

Kao najčešći počinioci nasilja evidentirani su supružnici muškog pola (87), zatim vanbračni ili bivši vanbračni partneri (26), dete (7), roditelj (4).

Mere preventivnog i korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava u vezi sa prijavama nasilja u porodici izrečene su 5 puta. CSR je po zahtevu suda dostavljao mišljenje o svrsishodnosti izricanja mera za zaštitu od nasilja.

Prilikom svake prijave porodičnog nasilja sastaje se Interni tim za zaštitu od nasilja koji odlučuje o prihvatljivosti prijave, otvaranju slučaja i prioritetu reagovanja. Rukovodilac internog tima vodi evidenciju o prijavama nasilja. CSR je uključen u Grupu za koordinaciju i saradnju zajedno sa OJT i policijom, koja se sastaje na svakoh 15 dana (u toku 2018. godine bilo je 22 sastanka).

Grupa za koordinaciju i saradnju izradila je ukupno 21 plan individualne zaštite i podrške žrtvi nasilja i organizovala tri konferencije slučaja sa predstavnicima tužilaštva, policije, Osnovnog suda, zdravstvene ustanove i obrazovnih ustanova.

Uslugu urgentnog smeštaja (Sigurna kuća u Novom Sadu), je jedno dete ženskog pola.

Služba CSR-a sarađuje sa svim potpisnicima Sporazuma o saradnji u borbi protiv nasilja u porodici ( policija, OJT, SUD, Prekršajni sud, Dom zdravlja, obrazovno- vaspitne institucije…) radi boljeg umrežavanja institucija, uspostavljanja kordinacije, međusobnog poverenje, povećanja efikasnosti u sprovođenju zajedničkog cilja, a to je zaustavljanje nasilja.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here