Podmienky na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2018/2019

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie

871
foto: Hlas ľudu

Na návrh Komisie pre štipendiá NRSNM a veľvyslanectva SR v Belehrade a Matice slovenskej v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na zasadnutí 3. marca 2018 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2018/2019 uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú určité kritériá.


Kritériá sú nasledovné:

– občania Srbska slovenského pôvodu

– priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 alebo v priebehu štúdia viac ako 8.00

– zvolený študijný odbor

  1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. triedy a polrok zo 4. triedy a vydelí 4
  2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. triedy a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5
  3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2
  4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia
  5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry nasledovne:

– za navštevovanie výučby v slovenskej triede alebo hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na ZŠ 2 body /dokladovať fotokópiou vysvedčenia/,

– za navštevovanie výučby v slovenskej triede na SŠ alebo za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na SŠ 1 bod

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu. /dokladovať fotokópiou diplomu/

Komisia môže prihliadať na sociálny status rodiny pri udelení 2 odporúčaní pre náhradníkov ako aj zohľadnenie na regionálnom princípe.

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výučby na základnej a strednej škole v slovenskej triede maximálne 3 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

Odporúčania sa prioritne budú dávať študentom, ktorí sa zapisujú do 1. ročníka základného štúdia. Študenti, ktorí už študujú, môžu získať odporúčanie ako náhradníci.

Potrebné doklady k žiadosti o poskytovanie štipendií Vlády SR sú na stránke www.vladnestipendia.sk

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk najneskôr do 30. mája.

Fotokópie diplomov z kultúrnych podujatí a vysvedčení o zakončení slovenskej ZŠ a SŠ /absolvovaných hodinách slovenčiny treba poslať v papierovej forme na adresu: Národnostná rada SNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, Nový Sad do 20. mája. Po tomto termíne sa dokumentácia nebude brať do úvahy.

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

.Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje zubné lekárstvo, farmácia a právo, ako aj jazyk v kombinácii s prírodnými vedami. Udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium

Od akademického roku 2016/2017 sa udeľuje štipendium na všeobecné lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.1.) – základné štúdium a lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.2. – 7.1.28.) – doktorandské štúdium a od roku 2017/2018 aj učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii so všeobecnovzdelávacími  predmetmi a spoločenskými vedami vrátane cudzích jazykov. Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1 – 1.1.10

Pre uchádzačov zo Srbska bude poskytnutá možnosť absolvovať Intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov bude bezplatný kurz organizovaný ÚJOP UK. Prihlášky možno podať iba v elektronickej podobe priamo na stránke www.eduabroad.sk

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here