Završićemo započeto i onda krenuti dalje

Intervju sa predsednikom Opštine Bačka Palanka, Branislavom Šušnicom

2149

BAČKA PALANKA: Na čelu Opštine Bačka Palanka je Branislav Šušnica, diplomirani ekonomista iz Paraga.

Predsednikove funkcije su sledeće:

1) predstavlja i zastupa Opštinu,
2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine,
3) naredbodavac je za izvršenje budžeta,
4) usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave,
5) donosi pojedinača akta za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine opštine,
6) osniva lokalnu službu za inspekciju i reviziju, u skladu sa zakonom,
7) pokreće postupak otuđenja i pribavljanja nepokretnosti pred nadležnim organima i odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije,
8) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti, vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Opštine.

Kada ste postali prvi čovek opštine Bačka Palanka, sigurno ste se suočili sa novim obavezama, koje od Vas zahtevaju još veći nivo odgovornosti i posvećenosti. Možete li nam nešto reći o stanju koje ste zatekli u Opštini neposredno nakon preuzimanja funkcije predsednika?

Od 18. maja prošle godine stupio sam na dužnost predsednika Opštine Bačka Palanka, jedne od najrazvijenih opština u našoj državi, tako kaže statistika, po proseku plata i po razvijenosti privrede. Neću da pričam o svojim prethodnicima, nego bih želeo da pričam o svom radu, šta smo mi uradili, a ne šta su radili pre mene. Odmah smo obećali da ćemo raditi ono što drugi nisu, da ćemo oživeti sve one projekte, koje drugi nisu znali da završe, koji nisu imali snage ili političke volje. Mi ćemo ih završiti i tako smo i krenuli. Krenuli smo od belog vrtića Bambi, koji se dugo čekao i naravno nastavili sa onim dugogodišnjim problemom koji boli Bačku Palanku, a to je kompleks bazena u Bačkoj Palanci. Neke od problema vezane za kompleks bazena smo i prebrodili, a neke nastavljamo da rešavamo. Odgovorni iz Uprave za kapitalna ulaganja tražili su od nas da se napravi presek stanja bazena, da bi se moglo nastaviti dalje i da bi novčana sredstva bila uložena u nastavak izgradnje kompleksa bazena. Jednostavno hoćemo da napravimo nešto što će i zaživeti, a ne da uložimo novac u nešto što neće nikada biti otvoreno. Ispitujemo školjku i pumpe, punimo bazen i vršimo sve radnje koje će biti osnova za izdvajanje 52 miliona dinara od kojih je 20 miliona naših po osnovnoj odluci o budžetu Opštine Bačka Palanka. Cilj nam je da konačno završimo bazen sledeće godine. Ima i mnogo drugih problema, koji datiraju iz ranijih godina, ali obećali smo da ćemo rešiti svaki problem i onda tek krenuti da stvaramo nešto novo.

Šta su vam prioriteti i koje lokalne probleme ste najpre odlučili da rešavate?

Puno prioriteta ima. Ove godine smo veliku pažnju posvetili vodosnabdevanju. Obezbedili smo tri nova bunara, jedan bunar iz sopstvenih sredstava, dva bunara su finanasirana od strane Pokrajinskog sekretarijara za poljoprivredu i šumarstvo, naravno uz učešće Opštine Bačka Palanka. Dva bunara koja su ranije iskopana ćemo pustiti u rad. Jedan je upravo u Paragama, koji stoji nekoliko godina. Ljudi su ga iskopali i nisu znali kako da reše problem pa da bunar proradi. Ovih dana bi trebao da bude pušten u rad kao i bunar u Obrovcu. Dobili smo ukupno 45 miliona od Pokrajinske vlade i deo sredstava je obezbeđeno iz budžeta Opštine Bačka Palanka. Sledeća aktivnost je rekonstrukcija zgrade muzeja, koja je već dugo najavljivana. U više navrata su obećavana sredstva za navedenu rekonstrukciju, ali nikad nije došlo do realizacije projekta. Na naše zadovoljstvo upravo se završava javna nabavka za rekonstrukciju zgrade muzeja u vrednosti od 40 miliona dinara, gde smo mi, kao grad u fokusu, izabrani od strane Ministarstva za kulturu. Naše učešće u realizaciji projekta je 8 miliona dinara. Imamo puno investicija, puno rada i u ovoj godini, a sledeće će biti još više.

Opština Bačka Palanka je multietnička sredina. Kako usklađujete potrebe svih etničkih zajednica?

Kao što ste rekli opština Bačka Palanka je multinacionalna sredina i mi se shodno tome odgovorno ponašamo prema svim nacionalnim manjinama. Upravo sada smo pomogli slovačkoj crkvi u Bačkoj Palanci, koja je slavila 125. godina postojanja. Pomažemo dosta i sarađujemo sa institucijama i udruženjima nacionalnih manjina – crkvom u Pivnicama, Amaterskim pozorištem „Janko Čeman“… Izdvojili smo milion dinara budžetskih sredstava za nastavak uređenja Doma kulture u Pivnicama. Plan nam je da poboljšamo vodosnabdevanje u ovom naselju bušenjem novog bunara. Dugogodišnji problem osnovne škole u Pivnicama, a to je završetak školske sale, ćemo rešiti. Obezbedili smo sredstva za završetak sale. Cilj nam je da ona dobije upotrebnu dozvolu u što skorije vreme, da bi je svi građani Pivnica koristili. Što se tiče romske nacionalne manjine, upravo smo usvojili lokalni akcioni plan koji predviđa pomoć Romima putem dodele građevinskog materijala za izgradnju kuća. Završavamo projekat izgradnje Čerge u vrednosti od 850.000 evra donacija i 150.000 evra učešće Opštine Bačka Palanka, tako da će za milion evra biti izgrađeno jedno moderno naselje koje će pružati normalne uslove za život – kanalizaciju, vodu, struju… Takođe imamo dobru saradnju sa mađarskom nacionalnom manjinom, gde smo za mađarski dom opredelili 2 miliona dinara, i kroz projekat sanacije njihove crkve Bezgrešnog začeća obezbedili smo milion i po dinara od čega su 500.000 budžetska sredstva Opštine. Imamo dobru saradnju sa svim nacionalnim manjinama i gledamo da tako i ostane.

Šta građani mogu u budućnosti očekivati od Vas?

Rad i samo rad.

Predsedniku opštine Bačka Palanka se zahvaljujemo što je izdvojio vreme, pored svakodnevnih obaveza. Želimo mu pre svega dobro zdravlje, puno snage, motivacije i elana u radu na njegovoj funkciji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here