Konkurs: Besplatne kuće na selu za mlade parove

8491

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnog novca bračnim parovima na teritoriji Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.


Kako piše u tekstu konkursa, za tu namenu će iz pokrajinskog budžeta biti izdvojeno 43 miliona dinara, pri čemu zainteresovani mogu da konkurišu samo sa jednom prijavom, a iznos dobijenog novca ne može biti veći od milion dinara. Pravo da konkurišu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana ili vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa zakonom.

Koji su uslovi konkursa?

U trenutku podnošenja prijave zainteresovani moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • da jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života;
 • da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
 • da nisu vlasnici / suvlasnici bilo nekretnine i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
 • da je bar jedan supružnik / partner u radnom odnosu;
 • da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine;
 • da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi 2 miliona dinara.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Uz popunjenu prijavu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • fotokopiju lične karte učesnika / učesnice konkursa;
 • fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju;
 • dokaz o državljanstvu Republike Srbije;
 • dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice;
 • dokaz o radnom odnosu učesnika/učesnice konkursa (prijava na zdravstveno osiguranje – M4, fotokopija Ugovora o radu i drugo)
 • dokaz o stažu osiguranja (potvrda iz PIO fonda)
 • overenu izjavu da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat ili građevinsko zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
 • potvrdu Ministarstva finansija – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime učesnika/učesnice konkursa;
 • potvrdu koji izdaje RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta;
 • izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koja se predlaže za kupovinu;
 • izjavu prodavca nepokretnosti da je prihvatio uslove konkursa i da je saglasan njima;
 • potvrdu o prebivalištu učesnika / učesnice konkursa;
 • izjavu učesnika / učesnice konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora.

Kako i do kada se prijaviti?

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu, poštom ili lično sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“. Konkurs je otvoren do 30. septembra 2017. godine. Dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije dobiti na brojeve telefona: 021-6615-177 i 021-6615-133.

Izvor: Zavod za ravnopravnost polova

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here