Dobrovoljno dajete krv? Evo koja su vaša prava!

8524

Većina dobrovoljnih davalaca krvi ne zna za brojne povlastice, kao što su besplatni pregledi, lekovi i specijalističke usluge. Tim humanim činom, davaoci pomažu osobama kojima krv znači život, ali isto tako ostvaruju i mnoge pogodnosti.


Većina dobrovoljnih davalaca krvi ne zna da, po zakonu, ne plaća participaciju za lekarske preglede, pojedine lekove i neke specijalističke usluge, a oni koji znaju, te beneficije retko koriste.Резултат слика за knjizica davaoca krvi

USLUGE ZA KOJE DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI UZ OVERENU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU I UPUT NE PLAĆAJU PARTICIPACIJU

1.     stacionarno lečenje – po bolničkom danu
2.     rehabilitacija u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu
3.      pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu
4.      kratka poseta izabranom lekaru
5.      sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju)
6.      rendgenski pregled i snimanje – po uputu
7.      pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu
8.      pregled – po uputu:

·        na skeneru i osteodenzitometru
·        na PET skeneru (pozitronska emisiona tomografija)
·        na magnetnoj rezonanci

9.      pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu
10.  ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)
11.  rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)
12.  pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu
13.  hirurške zahvate van operacione sale
14.  kućno lečenje – po danu
15.  sanitetski prevoz koji nije hitan:
·        na području opštine, grada
·        van opštine na području filijale
·        van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno

16.  hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela


Zakon o radu

(„Sl. Glasnik RS“, br. 24/2005.,61/2005., 54/2009., 32/2013.)

Član 77

Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo), odnosno za svako dobrovoljno davanje krvi dobrovoljni davaoci imaju pravo na korišćenje 2 dana plaćenog odsustva uključujući i dan davanja krvi.

Navedena prava davaoci ostvaruju na osnovu knjižice dobrovoljnog davaoca krvi. Za tumačenje navedenih odluka možete se obratiti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Beograd, 011/205 3830, 011/2646 022.

Zbog nepoštovanja navedenih odluka možete se obratiti Zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 011 361 3734, 011 361 6540, ili zaštitniku pacijentovih prava u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.


Izvodi iz Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu („Sl. Glasnik RS“, br. 3/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 – isprvka, 57/11 i 110/12 – US, 119/12), (u daljem tekstu: Zakon), za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica u 2014. godini.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak naplaćivanja participacije, prestanak plaćanja participacije u toku kalendarske godine kao i povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa, odnosno najvišeg iznosa participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge u 2014. godini.

Član 22

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate;

4) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here