Opštinski štab za vanredne situacije doneo zaključak o merama zaštite u vrtićima

1053

BAČKA PALANKA: Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bačka Palanka doneo je Zaključak o merama zdravstvene zaštite i preporukama za bezbedno organizovanje rada predškolskih ustanova tokom epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Tekst Zaključka prenosimo u celosti:

U cilju prevencije širenja virusa „Covid-19“ potrebno je pojačati higijenski nadzor u svim predškolskim ustanovama na teritoriji opštine Bačka Palanka uz primenu mera socijalnog distanciranja i mera dezinfekcije, kao ključnih u sprovođenju mera zaštite, te je u tom smislu potrebno primeniti sledeće:

1. Pre organizovanog dolaska dece sa roditeljima u objekte predškolskih ustanova potrebno je:

– Sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija i to raditi svakodnevno.
– Obezbediti i pravovremeno trebovati dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstava i pribora za čišćenje, dezinfekciju i ličnu higijenu.
– Na ulazu u objekat postaviti dezobarijere.
– Uvesti obavezno pranje ili dezinfekciju ruku prilikom ulaska u objekat, kao i pranje ruku dece pri prijemu u ustanovu.
– Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada u predškolskim ustanovama ( upotrebljenih maski i sl.).

2. Opšte preporuke za svakodnevni prijem dece u objekat

– U svakom objektu unapred predvideti i označiti prostor u kome je najbezbednije preuzimati dete od roditelja.
– Prijem dece obavljati u skladu sa važećom procedurom ponovnog dolaska deteta nakon dužeg odsustva.
– Prijem dece se vrši samo uz potvrdu nadležnog pedijatra da je dete zdravo, kao i da je uredno vakcinisano.
– Dete dolazi u predškolske ustanove u pratnji jednog roditelja i poželjno je da to bude isti roditelj svakog dana, a ukoliko to nije moguće, dete dovodi roditelj koji može.
– Postaviti vidno obaveštenje da je potrebno da roditelji/drugi zakonski zastupnici pri dovođenju dece ili odlasku iz ustanove održavaju međusobnu udaljenost od 2 metra, odnosno poštuju ostale preporuke za svakodnevni prijem dece u predškolske ustanove.
– Razmotriti mogućnost uvođenja merenja telesne temperature beskontaktnim toplomerom pri dolasku deteta – obrisati ga nakon svakog merenja alkoholnom maramicom ili dezinficijensom. Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne bolesti, dete ne primati u kolektiv.
– Prilikom dolaska/odlaska dece uspostaviti proceduru kontrolisanog ulaska kako se ne bi stvarala gužva i kako bi se obezbedila preporučena distanca od 2m.
– Dozvoliti prilikom dolaska/odlaska dece, u skladu sa organizacionim potrebama i mogućnostima, ulazak roditelja/drugih zakonskih zastupnika u objekte predškolskih ustanova, uz poštovanje svih propisanih mera i preporuka.
– Roditelji dece treba da nose masku pri dolasku.
– Predškolske ustanove su u obavezi da obezbede medincinsku sestru – saradnika na poslovima nege i preventivne zdravstvene zaštite za svaki objekat ystanove u kojem će biti organizovan prijem dece, odnosno neposredan vaspitno-obrazovni rad sa decom, a ukoliko to nije moguće potrebno je organizovati adekvatnu zamenu medicinskim sestrama iz jaslenih grupa, koje treba dodatno obučiti.
– Voditi svakodnevnu evidenciju dolaska dece i proveravati razloge odsustva dece iz kolektiva.
– Na zvaničnom sajtu / FB profilu predškolskih ustanova, na ulazu u predškolske ustanove i na vidnim mestima u ustanovama postaviti postere sa preporukama za zaštitu od respiratorne infekcije, kao i sa pravilima ponašanja roditelja prilikom dolaska i odlaska.
– Edukovati roditelje o važnosti ostajanja kod kuće dece sa simptomima bolesti – respiratorne, crevne infekcije, povišena temperature i sl. ili sa sumnjom na početak bolesti (umor, gubitak apetita i sl.).

3. Zaposleni u predškolskim ustanovama

-Moraju imati važeću potvrdu da su obavili zakonski obavezan zdravstveni pregled (sanitarni pregled).
-Svi zaposleni u predškolskim ustanovama ukoliko su imali direktan kontakt sa potvrđenim slučajem COVID-19, a nisu razvili simptome bolesti COVID-19, odnosno bili u povećanom riziku od infekcije SARS –CoV-2 potrebno je da se pre početka rada u predškolskim ustanovama i nakon isteka kućne izolacije od 14 dana testiraju na novi korona virus SARS –CoV-2 i vrate na posao ukoliko je rezultat testa negativan.
-Svi zaposleni u predškolskim ustanovama u obavezi su da prate sopstveno zdravstveno stanje i stanje dece i pridržavaju postupaka u skladu sa preporukama vezanim za prevenciju pojave bolesti COVID 19 (uključujući poštovanje socijalne distance i korišćenje lične zaštitne opreme), odnosno da se oni kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti, odmah udalje sa radnog mesta.
-U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 ili potvrde obolevanja kod zaposlenog iz predškolskih ustanova, Direktor je u obavezi da o tome obavesti epidemiologa nadležnog instituta za javno zdravlje radi daljeg postupanja.
-Svi zaposleni u predškolskim ustanovama u obavezi su da smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima, kako bi mogućnost zaraze novim korona virusom SARS –CoV-2 bila svedena na minimum.
-Pri planiranju organizacije rada, Direktor je u obavezi da vodi računa o zaposlenima sa hroničnim bolestima, kao i da obezbedi visok nivo kolegijalnosti i kolektivne odgovornosti.

 

4. Roditelji/drugi zakonski zastupnici

-Prijem deteta u predškolske ustanove je moguć samo uz potvrdu od strane poslodavaca koja dokazuje da roditelji/drugi zakonski zastupnici poslove moraju da obavljaju u sedištu ili drugim poslovnim i organizacionim jedinicama poslodavaca, sa kontaktom poslodavca. U svim drugim slučajevima preporučuje se da dete ostane kod kuće i da o njemu brugu vode roditelji/drugi zakonski zastupnici.
-Roditeljima/drugim zakonskim zastupnicima se preporučuje da kod kuće ostanu deca s hroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom ili imunodeficijencijama), deca koja su putovala, kao i deca čiji roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.
-Svakodnevno, pre dolaska u predškolske ustanove, roditelj/drugi zakonski zastupnik je u obavezi da detetu i sebi izmeri temperaturu i da, u slučaju povišene temperature, ne dovodi dete u predškolsku ustanovu i o tome obavesti vaspitača.
-Roditelj/drugi zakonski zastupnik je u obavezi da najavi ponovni povratak deteta u kolektiv najmanje dva dana ranije, radi pravovremenog planiranja i organizacije rada u predškolskoj ustanovi.
-Roditelje/druge zakonske zastupnike informisati da je poželjno da smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima, kako bi mogućnost zaraze novim korona virusom SARS –CoV-2 bila svedena na minimum.

5. Posebni aspekti organizacije rada u predškolskim ustanovama u vreme epidemije

-Sprovoditi strogu trijažu dece pri prijemu u objekat. Osoba koja obavlja trijažu treba da pre pregleda i nakon svakog pregleda ukoliko je imala kontakt sa detetom opere ruke toplom vodom i sapunom, kao i da koristi ličnu zaštitnu opremu – masku, rukavice, vizir, radnu uniformu.
-Prilikom formiranja grupa pridržavati se normativa kojima je regulisan broj dece koja u njima borave u odnosu na kvadraturu soba, iz razloga što neadekvatna gustina smeštaja doprinosi lakšem prenošenju infekcija respiratornim putem.
-Svakodnevno ujutru, pre ulaska dece, obavezno je provetravanje svih prostorija u objektima predškolskih ustanova.
-Pojačati higijenske mere u celom objektu uz češću primenu mera tekuće dezinfekcije prostora, površina i predmeta, uključujući igračke, površine i predmete koji se često dodiruju (prekidači za svetlo, ključevi, ručke ormarića, sudopera, stolovi, stolice, objekti za igranje u dvorištu i sl.).
-Obezbediti da deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 m.
-Organizovati boravak i igranje dece u dvorištu kad god i gde je to moguće, ali tako da pri tome ne dolazi do mešanja dece različitih vaspitnih grupa.
-Ne mešati grupe i vaspitače, u skladu sa preporukom socijalnog distanciranja. Boravak dece organizovati tako da se međusobni kontakt različitih vaspitnih grupa dece (smeštenih u odvojenim prostorijama) maksimalno izbegne, u skladu sa mogućnostima: odvojeno vreme za igru uz organizovanje igara u istim manjim grupama – boravak na otvorenom; primene higijenskih mera pre obroka, tokom služenja obroka i sl.
-Ne dozvoliti da deca među sobom dele hranu.
-Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati, posebno mekane igračke. Ne mešati igračke između vaspitnih grupa i dece pre nego što se operu i dezinfikuju. Uspostaviti jasnu proceduru za pranje, dezinfekciju i odlaganje čistih i „prljavih„- korišćenih igračaka kako bi se sprečilo njihovo ukrštanje. Pranje i čišćenje igračaka obavljati van domašaja dece.
-Posebnu pažnju treba obratiti na potrebu pojačanih higijenskih mera u slučaju pranja, umivanja, hranjenja, držanja u naručju dece.
-Uvesti češće pranje ruku dece, a obavezno nakon kijanja, kašljanja, plača, pre i posle konzumiranja hrane. U slučaju pružanja pomoći pri pranju ruku detetu, osoblje mora nakon toga oprati svoje ruke.
-Uvesti obavezan nadzor pri pranju ruku dece.
-Koristiti sredstva za pranje koja se rutinski koriste.
-Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme.
-Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo udisanje eventualnih isparenja.
-Obezbediti da priručna apoteka u prostoru za medicinsku sestru na preventivi sadrži:beskontaktni toplomer, sredstvo za dezinfekciju, alkohol 70%, vatu, komadnu gazu.
-Redovno, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim putem-otvaranjem prozora, provetravati prostorije, posebno prostorije za boravak dece. Ne koristiti veštačku ventilaciju.
– Osobe koje rade na pripremi i distribuciji hrane moraju nositi maske i rukavice i sprovoditi mere pojačane lične higijene, posebno učestalog pranja ruku i mere pojačane opšte higijene.
-Iako je, prema SZO, rizik za transmisiju virusa putem hrane, kao i ambalažepakovanja vrlo nizak, prilikom pripreme hrane potrebno je strogo se pridržavati principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom, posebno značajne u uslovima organizovane kolektivne ishrane.
-Sprovoditi pojačane edukativne aktivnosti sa decom, sa ciljem lakšeg razumevanja i usvajanja novih pravila postupanja, o važnosti: a. čestog i pravilnog pranja ruku (minimum 20 sekundi – npr. uz neku pesmicu) b. kašljanja i kijanja u podlakticu, c. socijalnog distanciranja koje treba osmisliti kroz igru dece – razmestiti ih da sede na udaljenosti jedni od drugih – npr. da vežbaju da rašire ruke i „mašu krilima“ tako da se ne dodiruju d. izbegavanja dodirivanja lica.
-Na vidnim mestima postaviti edukativne postere sa preporukama o preventivnim aktivnostima
-Kontrolisati razloge odsustva dece, kontaktirati roditelje a po potrebi i pedijatra nadležnog Doma zdravlja.
-Ne sprovoditi organizovane grupne aktivnosti u objektu (priredbe i sl.), kao ni organizovane posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja ljudi (bioskopi, pozorišta i sl.), izlete, ekskurzije itd.
-Ukoliko postoji organizovani prevoz dece (kuća-predškolska ustanova),mere socijalnog distanciranja i pojačane dezinfekcije se moraju poštovati i tokom prevoza. U tom smislu potrebno je da vozač nosi masku koja prekriva nos i usta, rukavice, da razmak između dece bude minimalno 2 m (npr. u svakom drugom redu sedi po jedno dete-u slučaju nedostatka vozila, prevoz obavljati u intervalima) i intenzivirati mere lične higijene vozača i dezinfekciju unutrašnjosti vozila (vozačka kabina, rukodržači, sedišta itd.).
-Učestaliju dezinfekciju primenjivati i kod namenskih vozila za transport hrane.

U SLUČAJU POJAVE SIMPTOMA ILI SUMNjE NA POSTOJANjE COVID 19 infekcije, POTREBNO JE PREDUZETI SLEDEĆE:

-. Obezbediti prostoriju za izolaciju u slučaju pojave simptoma bolesti deteta tokom boravka u objektu.
– Kod svake promene zdravstvenog stanja, dete izolovati u sobu za izolaciju, odmah obavestiti roditelje/staratelje i, u najkraćem roku, dete uputiti lekaru. Ukoliko se vrši merenje telesne temperature običnim toplomerom (preporučeno samo kod dece kod koje se sumnja na povišenu telesnu temperaturu), obavezna je dezinfekcija toplomera nakon merenja, kao i higijena ruku.
– Proveriti zdravstveno stanje ostale dece koja borave u kolektivu i svaki sumnjiv slučaj izolovati
– U slučaju potvrde COVID -19 infekcije, prostor u kome je osoba boravila ne koristiti. Otvoriti spoljna vrata i prozore da bi se prostor provetrio. Pre čišćenja prostora sačekati bar 24 časa. Detaljno oprati i dezinfikovati prostor, površine, pribor, opremu i dr. namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme


Pogledaj: Šušnica najavio pripajanje seoskih vrtića mreži PU „Mladost“ (VIDEO)


REDOVNO PRATITI SMERNICE NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PONAŠATI SE U SKLADU SA PREPORUKAMA!

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Mere i preporuke propisane ovim Zaključkom primenjuju se od 02. septembra 2020. godine dok postoji opasnost od širenja zarazne bolesti COVID -19 na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here