U centru Bačke Palanke u planu izgradnja nove ulice, vrtića, parka, dečijih igrališta

Usvojen Plan detaljne regulacije bloka 50 u Bačkoj Palanci. Pogledajte šta je predviđeno planom

3340

BAČKA PALANKA: Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka 50 u Bačkoj Palanci usvojena je na sednici Skupštine opštine Bačka Palanka održanoj danas (28.05.).


Radi se o planu za čiju izradu je inicijativa pokrenuta još 2008. godine. Planom obuhvaćen blok 50, nalazi se u široj zoni centra i prema smernicama iz Generalnog plana prvenstveno je namenjen stanovanju i verskom objektu.

Blok okružuju ulice: Kralja Petra I, Svetozara Miletića, Jugoslovenske armije i Šafarikova. U bloku je trenutno najzastupljenije porodično stanovanje.

Prostor u granicama planskog područja oivičen je sledećim saobraćajnicama:

  • sa severne strane Ulicom kralja Petra I;
  • sa istočne strane Ulicom Svetozara Miletića – državni put IIA reda broj 108;
  • sa južne strane Ulicom jugoslovenske armije;
  • sa zapadne strane Ulicom Šafarikova.

Zona saobraćajnica

Kako se navodi u tekstu PDR bloka 50, planom se zadržavaju koridori ulica Kralja Petra I, Svetozara Miletića, Dositejeva i Jugoslovenske armije. Ulica Šafarikova je značajno opterećena svim oblicima saobraćaja, a sam kapacitet saobraćajnice i pomerene osovine raskrsnice sa Ulicom JA, nije zadovoljavajući usled čega se predviđa pomeranje regulacione linije (na istočnoj strani uličnog koridora Ulice Šafarikova) ka unutrašnjosti bloka 50.

Kako unutar bloka 50 ne postoje saobraćajnice, planira se izgradnja novog saobraćajnog koridora, Ulice nova 1, za prilaz planiranim sadržajima (poslovni i višeporodični stambeni objekti, kompleks obrazovno vaspitne ustanove, parkovske površine…), koja će povezati Ulicu Svetozara Miletića i Šafarikovu, kroz blok.

Objekti predviđeni za uklanjanje

Za izgradnju i uređenje površina i objekata javne namene i izgradnju unutrašnjosti bloka, planirano je korigovanje regulacije postojećih ulica, otvaranje/probijanje novih javnih koridora (pristupne i pešačke ulice). Za izvođenje planiranih javnih koridora bilo bi neophodno uklanjanje 5 stambenih (ukupne bruto razvijene površine od oko 825 m²).

Objekti u Ulici Šafarikovoj, u delu gde se planira korekcija regulacione linije i proširenje uličnog koridora, mogu se odžavati i rekonstruisati u postojećim gabaritima, do nove izgradnje po pravilima Plana, navodi se u tekstu Plana detaljne regulacije bloka 50.

Zona parka

U zoni je predviđeno formiranje parkovskog kompleksa, sa sportskim terenima, otvorenom binom, platoima, skejt i biciklističkim rampama i sl. U okviru ove zone, mrežom pešačkih i biciklističkih staza, omogućio bi se pristup svim ostalim sadržajima u bloku.

Područje predviđeno za parkovsku površinu približno zauzima oko 1ha 25a.

Zona obrazovno-vaspitne ustanove

Sugestija nadležne PU „Mladost“ Bačka Palanka, odnosi se na izgradnju novog objekta vrtića unutar bloka. U slučaju izgradnje istog, predvideti izgradnju većeg objekta kapaciteta najmanje 10 vaspitnih grupa (približno 250 dece), za uzrast od 1 do 6,5 godina.

Osnovni uslovi koji utiču na lociranje, obim i veličinu objekta i zemljišta detaljnije će biti razrađeni pravilima građenja, vodeći računa o pedagoškim, higijenskim, tehničkim i ekonomskim zahtevima, definisanim važećim pravilnikom i potrebama naselja.

Ukoliko bi se javila potreba za izgradnjom kompleksa namenjenog osnovnoj školi, moguće ga je planirati kao poseban deo kompleksa postojeće osnovne škole u susednom bloku 88, ili kao nezavisan kompleks, sve u zavisnosti od potreba razvoja naselja.

Dečija igrališta ravnomerno će se raspoređivati na različitim lokacijama, u okviru slobodnih površina u bloku. Moraju biti postavljena na prostoru koji je adekvatan za tu namenu, i ukoliko je to moguće, u blizini stambenih zgrada, funkcionalnih javnih objekata ili u okviru javne zelene površine ili na drugom bezbednom prostoru u okviru parkova, u prirodnim okolnostima.

Komentarišući današnju odluku kojom je usvojen Plan detaljne regulacije bloka 50, predsednik Skupštine opštine Bačka Palanka, Milan Čavić rekao je da će se sa realizacijom ovog plana početi čim lokalna samouprava obezbedi sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here