Sve što treba da znate o novčanoj naknadi za vreme nezaposlenosti

1034

Nezaposleni ima pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti koje uključuje:

 • pravo na novčanu naknadu
 • pravo na zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dakle, nezaposlenom dok prima novčanu naknadu istovremeno teče i radni staž. I članovi porodice nezaposlenog koji prima naknadu imaju pravo na zdravstveno osiguranje (u slučaju da nisu zdravstveno osigurani po nekom drugom osnovu).

Uslovi za novčanu naknadu

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti potrebno je da istovremeno bude ispunjeno nekoliko uslova:

 • nezaposleni se u roku od 30 dana od dana prestanka osiguranja javlja filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu svog prebivališta. Ako se desi da propusti rok od 30 dana tada ima pravo na novčanu naknadu od dana kada podnese zahtev.
 • određena dužina prethodnog obaveznog osiguranja za slučaj nezaposlenosti – to je staž osiguranja od najmanje 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidno osiguranje postoji i u slučaju prekida obaveznog osiguranja koje je kraće od 30 dana – ako je između dva ugovora postojala pauza do 30 dana.
 • razlog prestanka radnog odnosa tj.osiguranja – da je do prestanka radnog odnosa došlo na određeni (zakonom predviđen) način.

Uzroci prestanka radnog odnosa kao osnov za naknadu

Novčana naknada nezaposlenom pripada ako je do prestanka radnog odnosa (ili obaveznog socijalnog osiguranja) došlo na neki od sledećih načina:

1. otkazom od strane poslodavca i to u dva moguća slučaja:

 • usled proglašenja tehnološkog viška – kada zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca prestane postreba za određenim poslom;
 • ako zaposleni ne ostvaruje odgovarajuće rezultate rada.

2. istekom ugovora na određeno vreme;

3. zbog prestanka privremenih i povremenih poslova;

4. zbog prestanka probnog rada;

5. prestankom funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ako
nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa;

6. ako radni odnos prestane zbog prestanka rada poslodavca (stečaj ili
likvidacija);

7. prenosom osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog
društva.

Vidimo da se ovde radi o situacijama kada zaposlenom prestaje radni odnos mimo njegove volje ili krivice.

Sa druge strane, zaposleni neće imati pravo na novčanu naknadu ako je do prestanka radnog odnosa došlo njegovom voljom:

 • otkaz zaposlenog;
 • sporazimni prestanak radnog odnosa.

ili njegovom krivicom:

 • otkaz od poslodavca zbog nepoštovanja radne obaveze i radne discipline.

Dokumenta

Uz zahtev za ostvarivanje naknade potrebno je priložiti i:

 • rešenje o prestanku radnog odnosa (ili drugi dokument, rešenje – recimo o prestanku obavljanja privremenih i povremenih poslova):
 • potvrdu o primanjima koja su ostvarena u toku tog perioda – ovu potvrdu izdaje poslodavac sa podacima o iznosu zarada, naknada zarada i drugih primanja na koja su uplaćivani doprinosi tokom perioda osiguranja koji se uzima u obzir.

Koliko dugo se isplaćuje naknada?

To zavisi od dužine radnog staža, tj.obaveznog osiguranja u prethodnom periodu.

 • 3 meseca – ako je staž osiguranja od 1 do 5 godina;
 • 6 meseci – ako je staž osiguranja od 5 do 15 godina;
 • 9 meseci – staž osiguranja od 15 do 25 godina;
 • 12 meseci – staž osiguranja duži od 25 godina.

Pod jednom godinom staža osiguranja podrazumeva se navršenih 12 meseci za koje je to lice bilo obavezno osigurano.

Pored toga, novčana naknada se može isplaćivati nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ako mu nedostaju do dve godine da bi ispunio prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Obaveza javljanja kod NSZ

Korisnik novčane naknade ima obavezu da se lično javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje svakih 30 dana radi informisanja o mogućnostima zaposlenja.

Visina novčane naknade

Rešenjem se priznaje pravo na novčanu naknadu i određuje se iznos naknade. Ono sadrži detaljan opis načina na koji se izračunava novčana naknada. U rešenju su izraženi bruto iznosi naknade koja sadrži u sebi i doprinose za zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje. Na vaš račun će „leći“ iznos koji je umanjen za doprinose.

O načinu izračunavanja naknade možete se informisati OVDE

Nacionalna služba za zapošljavanje je početkom 2021. godine objavila nove iznose novčane naknade. Od 1. februara najniži mesečni iznos novčane naknade iznosi 23.575 dinara, a najviši 54.650 dinara. (najniži i najviši bruto iznos novčane naknade).

Pogledajte na linku OVDE

Šta ako ponovo steknem pravo na novčanu naknadu?

Ako je jedna osoba koristila pravo na novčanu naknadu može ponovo da stekne isto pravo ako ponovo ispuni potrebne uslove za ostvarivanje prava.

Recimo, nezaposleni je primao naknadu u trajanju od 9 meseci za 20 godina radnog staža. Nakon toga je bio u radnom odnosu ukupno 2 godine u drugoj firmi, gde je proglašen za tehnološki višak. On ostvaruje pravo na naknadu u trajaju od 3 meseca. Gledaće se samo period rada na osnovu kojeg do sada nije ostvario pravo na novčanu naknadu.

Podsetnik:

 • informišite se da li imate pravo na novčanu naknadu
 • javite se na vreme vašoj filijali NSZ
 • sačuvajte dokumentaciju od poslodavca (rešenje o otkazu i sl.)
 • javljajte se redovno Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here