У плану да чамци поново заплове Мостонгом око тврђаве у Бачу

Посматрајући специфичан однос природног и културног наслеђа области, до сада, ниједна друга локација на левој обали Дунава није препозната са таквим вредностима као тврђава у Бачу

344
Извор: РТВ (Ержебет Тот)

Тврђава Бач је најбоље очуван средњовековни утврђени град на територији Војводине. Према Плану детаљне регуалације за просторну целину „Древни Бач са тврђавом“, који се налази на јавном увиду, планира се да се на посматраном подручју задрже сви постојећи садржаји са неопходним допунама и корекцијама, уз дефинисање компатибилних намена.


У подручју обухвата Плана планираће се следећи садржаји:

  • површине јавне намене: управа и администрација, улични коридор, коридор пешачко-бициклистичке стазе, корито Мостонге, коридор канала;
  • површине за остале намене: становање, пословање, спорт и рекреација.

Највећи део простора у оквирном обухвату Плана намењен је кориту реке Мостонге и породичном становању. У оквиру простора на којем ће се планирати породично становање предвиђен је развој традиционалне породичне куће, уз могућност увођења садржаја намењених угоститељству и услужним делатностима, примереним окружењу.
Ради повратка историјског амбијента средњовековне тврђаве у Бачу, планираће се повратак воде у корито реке Мостонге, и увођење рекреативних садржаја попут риболова, веслања и сл. У југоисточном делу корита Мостонге планираће се привез за чамце.

За потребе заштите суседних катастарских парцела планираће се насип око корита Мостонге, у оквиру ког би се дефинисали услови за изградњу пешачке и бициклистичке стазе. Планом ће се дефинисати коридор канала који би одводио процедне воде из заштитног насипа и околног терена.

У подручју обухвата Плана налази се постојећи комплекс Управе и администрације.
Планом ће се дати услови за реконструкцију, партерно уређење и озелењавање за споменичке комплексе Калварија и Турско купатило, у складу за условима надлежне институције за заштиту споменика културе. На посматраном подручју планираће се уређење зелених површина.

За задовољавање свакодневних потреба становништва у овом делу насеља, као и за потребе испуњавања дела туристичких услуга у планском периоду, неопходна је квалитетна саобраћајна повезаност. Улични коридори ће се планирати за дефинисање неопходних саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, потребне за нормално функционисање планираних садржаја. У јужном делу насеља планирана је паркинг површина за моторна возила и кружна раскрсница.

Тврђава Бач припада типу „воденог града“ оспособљеног за одбрану у мочварним теренима са утврђеним замком и подграђем са 36 окућница, распоређеним са обе стране Улице бачке тврђаве. Покрајински завод за заштиту споменика културе је у склопу Развојног пројекта интегративне заштите „Векови Бача“ предвидео повратак историјског амбијента средњовековне тврђаве у Бачу, повратком воде у корито реке Мостонге.

Наиме, историјски амбијент се у потпуности изменио прокопавањем канала из хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, крак Каравуково – Бачки Петровац, средином 60-тих година прошлог века. Тврђава је остала без воденог огледала, важног елемента за дефинисања њене некадашње обрамбене функције.

Идеја о повратку воде у ровове Мостонге први пут је изнесена од стране др Ратибора Ђорђевића, који је урадио план уређења тврђаве са подграђем. Овим решењем било је предвиђено коришћење комплекса као рекреативног центра, око важног историјског споменика, као предмета културног туризма.

Имајући у виду изузетне вредности, као и везе са очуваним природним целинама у окружењу, историјску важност и значај, тврђава је валоризована као аутентичан простор универзалних вредности.

Посматрајући специфичан однос природног и културног наслеђа области, до сада, ниједна друга локација на левој обали Дунава није препозната са таквим вредностима као тврђава у Бачу.

Плато на коме је смештена просторна целина важан је археолошки локалитет.
Наручилац Плана детаљне регуалације за просторну целину „Древни Бач са тврђавом“ је Општина Бач, а обрађивач ЈП Завод за урбанизам Војводине.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here