Понавља се конкурс за директора ЈКП „Комуналпројект“

Благовремено је само једно лице поднело пријаву, коју је у року писменим путем повукло.

1743

БАЧКА ПАЛАНКА – На данашњој 111. седници Општинског већа Општине Бачка Паланка једна од тачака дневног реда је било утврђивање Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ из Бачке Палаке.


На данашњој седници општинско веће Општине Бачка Паланка упутило је предлог Скупштини општине Бачка Паланка за расписивање Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“.

Јавни конкурс је трајао од 12.05.2022. године и рок трајања конкурса је био тридесет дана од дана објављивања конкурса. Благовремено је само једно лице поднело пријаву, коју је у року писменим путем повукло. Комисија за спровођење конкурса за избор директора је донела закључак да се распише нови конкурс. 

Јавни конкурс за избор директора спроводи комисија за спровођење конкурса за избор директора.

Неки од основних послова директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ из Бачке Паланке су да представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, Општинског већа и председника општине.

Услови за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“:

  • Да је лице пунолетно и пословно способно,
  • да има стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, мастер струковним студијама или специјалистичким струковним студијама,
  • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2. Услова за именовање директора,
  • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа,
  • да познаје област корпоративног управљања,
  • да има радно искуство у организовању рада у вођењу послова,
  • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
  • да није осуђивано на затворску казну од најмање шест месеци,
  • да му није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређеују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива делатности и дужности.

Директор се именује на период од четири године. Овај предлог се даје Скупштини општине Бачка Паланка на разматрање и усвајање, након чега ће званично и бити расписан конкурс и објављен у Службеном гласнику.

Тренутни вршилац дужности директора ЈКП „Комуналпројект“ је Дарко Божовић, некадашњи директор УСР „Тиквара“.