Sinula fasada Građanske škole u Bačkoj Palanci

1
4812

BAČ­KA PA­LAN­KA: U stro­gom cen­tru Bač­ke Pa­lan­ke od po­čet­ka ove go­di­ne tra­ju ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji zgra­de u ko­joj se na­la­zi ovda­šnji Mu­zej, ali ovo zda­nje u isto­ri­ji se pam­ti kao pr­va Gra­đan­ska ško­la u ovoj va­ro­ši ko­ja je na ovoj lo­ka­ci­ji po­če­la sa ra­dom u je­sen 1903. go­di­ne.


Go­di­na­ma, pa i de­ce­ni­ja­ma ova zgra­da ume­sto ukra­sa va­ro­ši, predstavlja naj­sta­ri­je jav­no zda­nje u Bač­koj Pa­lan­ci, bi­la je ru­glo. Sme­ta­lo je to mnogi­ma, a po­seb­no oni­ma ko­ji su ov­de po­ha­đa­li gim­na­zi­ju, eko­nom­sku ško­lu, pa i Osnov­nu ško­lu „Kla­ra Fe­ješ“ ko­ja je svo­je­vre­me­no uga­še­na, od­no­sno in­te­gri­sa­na sa su­sed­nom OŠ „Sve­ti Sa­va“, ne­ka­da OŠ „Ve­se­lin Ma­sle­ša“.

Ov­da­šnji Kul­tur­ni cen­tar pro­šle go­di­ne apli­ci­rao je svo­jim pro­gra­mom kod Mi­ni­star­stva kul­tu­re ko­je je odo­bri­lo sko­ro 40 mi­li­o­na di­na­ra za rekonstruk­ci­ju ove zgra­de, a u ovaj po­sao svo­jim sred­stvi­ma, od­no­sno za dru­gu fa­zu ra­do­va, uklju­či­la se lo­kal­na sa­mo­u­pra­va.

Nekadašnji izgled fasade

Po­slo­vi na ovom zda­nju još ni­su za­vr­še­ni, ali su sa ulič­ne stra­ne, od­no­sno sa fa­sa­de ski­nu­ti za­sto­ri i ske­le, pa svi ko­ji uvu­da pro­la­ze mo­gli da vi­de no­vo li­ce ne­ka­da­šnje Gra­đan­ske ško­le, od­no­sno fa­sa­du ko­ja je uglav­nom na­lik onoj ko­ju je ova zgra­da ima­la po­čet­kom pro­šlog ve­ka. Ka­da će sveča­no bi­ti otvo­re­na ova zgra­da, od­no­sno ka­da će po­če­ti sa ra­dom Mu­zej ovo­ga gra­da nad­le­žni još ni­su na­ja­vi­li, ali za­vr­šet­ku ra­do­va ra­du­ju se i posle­ni­ci kul­tu­re, broj­na udru­že­nja gra­đa­na ko­ja će ov­de ima­ti svoj ku­tak.

Gra­đan­ska ško­la u Bač­koj Pa­lan­ci po­če­la je sa ra­dom sep­tem­bra 1886. go­di­ne u iz­najm­lje­noj ku­ći dr Per­le­za. Pr­va na­stav­ni­ca Gra­đan­ske ško­le bila je Ade­ri­jan Se­leš Etel­ka. Ško­la je po­če­la sa ra­dom, ali je on­da­šnji agil­ni pa­la­nač­ki advo­kat Karl Me­zei ra­dio na pri­ku­plja­nju sred­sta­va za izgrad­nju zgra­de Gra­đan­ske ško­le. Ta­da­ša­nja dr­ža­va ško­lu pre­u­zi­ma 1898. go­di­ne, a ona je ra­di­la u ne­ko­li­ko pri­vat­nih ku­ća. Sta­ra, No­va i Nemač­ka Pa­lan­ka 1901. go­di­ne skla­pa­ju ugo­vor sa pred­u­zi­ma­čem Franc Raj­hlom iz Su­bo­ti­ce da za 106 hi­lja­da kru­na iz­gra­di zgra­du za ško­lu.

U po­čet­ku ško­la je ima­la osam uči­o­ni­ca, ma­lu sa­lu i zbor­ni­cu, po­sto­ja­la su po­seb­na mu­ška i žen­ska ode­lje­nja, a u no­vom zda­nju na­sta­va je po­če­la u je­sen 1903. go­di­ne. Za­be­le­že­no je da je pr­vi di­rek­tor bio Jo­van Kar­doš.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here