Koračamo i dalje u istom smeru

Iz Centra za socijalni rad opštine Bačka Palanka

29
Izvor: Nedeljne novine

Ova ustanova je, kao i u ranijem periodu, bila pokretač implementacije Strategije razvoja socijalne zaštite Opštine Bačka Palanka za period 2019-2022. godine.


Aktivnim učestvovanjem u radu Lokalnog saveta za socijalnu zaštitu, gde Centar ima dva predstavnika, ispunjavamo svoju zakonsku obavezu učešća u planiranju i razvoju socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Imajući u vidu da su deca imladi naša budućnost i da posebnu pažnju treba posvetiti njima naročito onoj grupi koja ima problem sa zakonom i nema dovoljnu podršku u svojoj porodici i široj socijalnoj sredini.

Realizujući projekat “Mladi i mi – korak u istom smeru“, edukovali smo srednjoškolce sa teritorije naše opštine u cilju razvijanja veština nenasilne komunikacije, razvijanja tolerancije i poštovanja drugih. Takođe, predočene su im i zakonske posledice društveno neprihvatljivog ponašanja, a na ovaj način želimo i širu javnost da upoznamo sa tim.

Nije svako društveno neprihvatljivo ponašanje zakonski regulisano, pa samim tim ni kažnjivo. Ono što je zakonodavstvo naše države regulisalo jesu prekršaji i krivična dela. Mladi su dobro informisani o razlici između ova dva oblika prestupa zakona i razumeju da je prekršaj blaža povreda propisa koji je kao takav regulisan pre svega Zakonom o prekršajima, Zakonom o javnom redu i miru, Zakonom o bezbednosti u saobraćaju i drugim zakonima.

 

Teže povrede zakona su definisane kao krivična dela, a pravna zaštita je propisana Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Takođe, oba sistema prepoznaju mlađe maloletnike (od 14 do 16 godina) i starije maloletnike (od 17 do 18 godina) što u praksi znači da procesna pravila i sankcije nisu iste za obe kategorije odnosno one blaže se primenjuju u odnosu na mlađe maloletnike.

Putem informisanja i edukacijom dece i mladih kao i njihovih roditelja, želimo da razvijemo svest kod građana da je svaki problem rešiv, da je potrebno da se na nenasilan način rešavaju i da konflikti nisu delotvorni. Imajući u vidu veoma velik odziv i zainteresovanost kako učenika tako i profesora, Centar je uspeo da sa njima ostvari partnerski odnos i poverenje. Dogovoren je i nastavak rada na razvoju preventivnih programa sa srednjoškolcima, što nam daje nadu da će i oni sami svojim ponašanjem doprineti širenju novostečenih znanja i veština u nenasilnoj komunikaciji sa svojim vršnjacima i članovima porodice.

U razgovoru sa učenicima uspeli smo jasnije da sagledamo probleme koji ih čine nezadovoljnim, te smo i svoj rad prilagodili tome. Stručni radnici su postali zainteresovaniji  za dodatne edukacije iz oblasti maloletničke delinkvencije, poremećaja u ponašanju mladih i nenasilne komunikacije.

Centar za socijalni rad će i naredne godine nastaviti sa sprovođenjem preventivnih programa, kako u odnosu na decu i mlade sa poremećajem u ponašanju, tako i na ostale kategorije osetljivih društvenih grupa, čime deluje u cilju implementacije zakona i Strategije.


Pogledaj: Velikodušni gest Zorana Stankovića

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here