Prodaja zemlje u Baču elektronskim javnim nadmetanjem

1841

U četvrtak (07.10.2021.) održaće se elektronsko javno nadmetanje na portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09:00 do 13:00 časova, a predmet nadmetanja je zemlja poljoprivredne namene u opštini Bač, ukupne površine 18 ha i 68 a. Ovim putem se pozivaju svi zainteresovani da uzmu učešće u elektronskom javnom nadmetanju.


Naime, javni izvršitelj, Slobodan Živanov, u izvršnom postupku izvršnog poverioca Raiffeisen Banka, Beograd, ul. Đorđa Stanojevića br. 16, MB 17335600, PIB 100000299, protiv izvršnog dužnika Jovanka Đaković, 21000 Novi Sad, ul. Novosadskog sajma br. 23/18 sprat 2, JMBG 0503954805087, radi izvršenja doneo je sledeći:

Zaključak o prodaji nepokretnosti

Određuju se uslovi prve prodaje na elektronskom javnom nadmetanju nepokretnosti izvršnog dužnika i to za nepokretnost:

  • njiva 5. klase, površine 1ha 63a 91m2, potes Debeljak, parcela broj 6557/1, u iznosu od 1.639.100,00 dinara;
  • njiva 5. klase, površine 65a 80m2, potes Debeljak, parcela broj 6557/2, u iznosu od 658.000,00 dinara;
  • njiva 5. klase, površine 70a 60m2, potes Debeljak, parcela broj 6557/3, u iznosu od 706.000,00 dinara;
  • njiva 5. klase, površine 70a 44m2, potes Debeljak, i njiva 6. klase, površine 16m2, potes Debeljak, parcela broj 6557/4, u iznosu od 706.000,00 dinara;
  • njiva 4. klase, površine 16a 03m2, potes Debeljak i njiva 5. klase površine 3ha 58a 54m2, potes Debeljak, parcela broj 6557/5, u iznosu od 3.745.700,00 dinara;
  • njiva 5. klase površine 5ha 58a 48m2, potes Debeljak i njiva 6. klase površine 89a 61m2, potes Debeljak parcela broj 6557/6 u iznosu od 6.481.000,00 dinara;
  • njiva 5. klase površine 1ha 12a 28m2, potes Debeljak i njiva 6. klase, površine 30a 23m2, potes Debeljak, parcela broj 6557/7, u iznosu od 1.425.100,00 dinara;
  • njiva 5. klase, površine 1ha 99a 01m2, potes Debeljak, parcela broj 6557/13, u iznosu od 1.990.100,00 dinara.

Dodatne informacije

Sve upisano u list nepokretnosti 2309 KO Bač, u svojini izvršnog dužnika, u obimu udela 1/1.

Dana 07.05.2021. godine javnom izvršitelju je dostavljeno stručno mišljenje o tržišnoj vrednosti predmetne nepokretnosti koje je izradio dipl. građ. inž. Vojin Ačanski, stalni sudski veštak, u kom se navodi da tržišna vrednost predmetnih nepokretnosti na dan izrade stručnog mišljenja 30.04.2021. godine iznosi kako je pojedinačno navedeno, a ukupno 17.351.000,00 dinara.

Početna cena nepokretnosti na elektronskom javnom nadmetanju iznosi 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti za nepokretnost za koju se licitira i ne može biti niža od toga.

Elektronsko javno nadmetanje održaće se dana 07.10.2021. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09:00 do 13:00 časova. Licitacioni korak iznosi 1% od početne cene nepokretnosti. Vreme davanja ponuda traje najduže četiri časa, u periodu od 09:00 do 13:00 časova.

Javnom izvršitelju nije poznato da li je nepokretnost slobodna od lica i stvari.

Prema podacima iz Lista nepokretnosti nema drugih upisanih prava trećih lica koja ostaju na nepokretnosti i posle njene prodaje, niti postoje stvarne i lične službenosti, kao i stvarni tereti koje kupac preuzima.

Upućuju se zainteresovana lica kao potencijalni kupci da uz odgovarajuću stručnu pravnu pomoć (advokata) izvrše uvid u list nepokretnosti broj 2309 KO Bač.

Potencijalni kupac sam snosi rizik ovog propuštanja, s tim što će javni izvršitelj naložiti katastru nepokretnosti brisanje svih tereta, osim onih koji po zakonu ostaju ili koje je kupac nepokretnosti preuzeo.

U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja.

Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja su položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja u iznosu od 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti za koju podnose ponudu i to uplatom na račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala (eaukcija.sud.rs), inače će se licu uskratiti učestvovanje na javnom nadmetanju.

Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se, s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost nepokretnosti taj iznos mogao namiriti iz prodajne cene. Kupac ne može biti izvršni dužnik ni na javnom nadmetanju ni neposrednom pogodbom. Kupac nepokretnosti ne može biti ni javni izvršitelj, zamenik javnog izvršitelja, nezavisno od toga da li postupa u konkretnom izvršnom postupku, niti lice koje je njihov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik. Kupac nepokretnosti ne može biti ni lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja, niti lice koje je njego krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik.

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti ponuđenu cenu isplati na namenski račun javnog izvršitelja broj 285-2210310000070-82 koji se vodi kod Sberbank Srbija AD Beograd sa pozivom na broj predmeta II 58/21 a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Ako najpovoljniji ponudilac ne plati ponuđenu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zajključka o dodeljivanju nepokretnosti, zaključkom se oglašava prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost se dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene. Ako ni on cenu ne plati u roku, zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost se dodeljuje trećem po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene. Isto važi i ako je imalac prava preče kupovine izjavio da kupuje nepokretnost pod istim uslovima kao najpovoljniji ponudilac. Ako ni treći po redu ponudilac ne plati cenu u roku, javni izvršitelj utvrđuje da javno nadmetanje nije uspelo.

Ponudiocima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se jemstvo po zaključenju javnog nadmetanja i kada ministarstvo vrati jemstva na račun javnog izvršitelja, osim za drugog i tećeg ponuđača. Drugom i trećem ponuđaču vraća se jemstvo kad najpovoljniji ponudilac plati ponuđenu cenu u roku, a trećem po redu ponudiocu i kad drugi ponudilac plati ponuđenu cenu u roku. Iz jemstva ponudioca koji nije platio ponuđenu cenu namiruju se troškovi javnog nadmetanja i razlika između cene koju je on ponudio i plaćene cene, a ako nakon toga preostane višak uplatiće se na račun budžeta Republike Srbije. Ako prva tri ponudioca ne plate ponuđenu cenu u roku, iz njihovog jemstva namiruju se troškovi prvog i drugog javnog nadmetanja, odnosno razlika u ceni koja je postignuta na drugom javnom nadmetanju i ceni koja je postignuta u postupku putem neposredne pogodbe, a ako nakon toga preostane višak, uplatiće se na račun budžeta Republike Srbije.

Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu, kao učesnik koji odustane od javnog nadmetanja, u kom slučaju će se postupiti na način prepisan čl. 182 st. 2 i 3 Zakona o izvršenju i obeubeđenju.

Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza, a radi prenosa vlasništva. Zaključak o elektronskoj javnoj prodaji objaviće se na elektronskoj oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja i na portalu elektronske prodaje, a stranke mogu isti objaviti i u sredstvima javnog informisanja kao i obavestiti posrednike u prodaji.

Sporazum stranaka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom moguć je do donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti posle javnog nadmetanja ili donošenja zaključka kojim se utvrđuje da drugo javno nadmetanje nije uspelo. Sporazum nije dozvoljen dok traje javno nadmetanje, a ako se nepokretnost proda na prvom javnom nadmetanju dok se ne utvrdi da ono nije uspelo iako je stvar prodata. Posle toga, sporazum je opet dozvoljen dok počne drugo javno nadmetanje.

Imalac zakonskog prava preče kupovine nepokretnosti ima prvenstvo nad najpovoljnijim ponudiocem ako odmah posle objavljivanja koji je ponudilac najpovoljniji, a pre donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti, izjavi da kupuje nepokretnost pod istim uslovima kao najpovoljniji ponudilac. (čl. 170 ZIO).

Za sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači se mogu obratiti javnom izvršitelju.

Kontakt: Slobodan Živanov, 061 7500-070 ili 060 5800-084

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here