Strategija razvoja socijalne zaštite u opštini Bačka Palanka

Koje ciljne grupe su prioritet u poboljšanju socijalne zaštite u periodu 2019-2022

855

BAČKA PALANKA: Na 115. Sednici opštinskog veća održanoj danas, pred članovima veća našla se odluka o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite u opštini Bačka Palanka za period 2019-2022.


Proces izrade novog strateškog dokumenta je logična posledica reformskih procesa i potrebe opštine da odgovori na lokalne potrebe. Novi Strateški plan razvoja socijalne zaštite Opštine Bačka Palanka je prilagođen konkretnom stanju na lokalnom nivou i usklađen sa nacionalnim strateškim pravcima Srbije u oblasti socijalne zaštite.

Kako je navedeno u tekstu Strategije, Opština Bačka Palanka odabrala je sledeće prioritetne ciljne grupe:

 • Deca i mladi
 • Osobe sa invaliditetom
 • Stari

Ono što će biti fokus, a predstavlja potrebne usluge u odnosu na ciljnu grupu dece i mladih iz disfunkcionalnih porodica su:

 • Porodično savetovalište
 • SOS telefon, mobilni timovi za podršku u kriznim situacijama
 • Preventivni programi namenjeni kako deci i mladima tako i roditeljima
 • Ciljani preventivni programi, koji promovišu zdrave stilove života (u klubovima za decu i mlade)
 • Program intenzivnog tretmana i resocijalizacije (izvan Centra za socijalni rad)
 • Programi edukacije stručnjaka
 • Stanovanje uz podršku za mlade
 • Razvoj volonterske službe i personalni asistenti
 • Dnevni boravak za decu i mlade sa poremećajem u ponašanju
Sa 115. sednice opštinskog veća.

Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, prema novoj Strategiji radiće se na realizovanju trenutno neophodnih usluga u Bačkoj Palanci:

 • Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju
 • Personalna asistencija
 • Aktivnosti koje promovišu socijalnu solidarnost i volonterizam
 • Aktivnosti koje promovišu saradnju sistema
 • Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice
 • Pristupačnost
 • Lični pratilac deteta

Ono na čemu će se raditi kada je u pitanju unapređenje kavliteta života starih lica u opštini Bačka Palanka jeste organizovanje rada službe Pomoći u kući i kućne nege u sedam mesnih zajednica kao i:

 • Otvaranje Kluba za stara lica i odrasle osobe sa invaliditetom u 10 seoskih mesnih zajednica
 • Kontinuirano tokom implementacije strategije poromovisati volonterski rad i međugeneracijsku saradnju
 • Obuka volontera za sektorku grupu odrasla invalidna i stara lica
 • Uvođenje najmanje jednog oblika usluge socijalne zaštite zavisno od potreba korisnika u svim seoskim mesnim zajednicama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here