Otkaz za vreme bolovanja zaposlenog i zloupotreba bolovanja

10051

Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) i da mu se za to vreme isplati naknada zarade. Poslodavac koji je uredno prijavio zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje i koji je uplaćivao doprinose, ima obavezu da zaposlenom isplaćuje naknadu zarade za vreme kada on opravdano odsustvuje sa rada zbog bolesti.

Da li bolovanje može biti osnov za otkaz ugovora o radu?

Bolovanje samo po sebi ne može biti osnov da poslodavac zaposlenom da otkaz. Ali to ne znači da za vreme bolovanja zaposlenom ne može prestati radni odnos iz određenih razloga.

Zakonom o radu predviđeno je da poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom vezano za bolovanje u dva slučaja:

  • ako zaposleni ne dostavi poslodavcu u odgovarajućem roku potvrdu o privremenoj sperečenosti za rad;
  • ako zaposleni zloupotrebi pravo na bolovanje.

U slučaju da zaposleni ne dostavi potvrdu lekara o privremenoj sprečenosti tri dana od dana nastupanja sprečenosti za rad poslodavac ima pravo da mu otkaže ugovor o radu.
Zaposleni koji otvara bolovanje prvo treba da ode kod lekara koji će oceniti da li postoje razlozi za odsustvovanje sa rada zbog bolesti i izdati potvrdu o sprečenosti za rad, gde unosi datum kada počinje bolovanje i datum kada se očekuje okončanje bolovanja.

Umesto zaposlenog, potvrdu mogu dostaviti (u slučaju teže bolesti) članovi uže porodice i druga lica sa kojima zaposleni živi u porodičnom domaćinstvu. U slučaju da zaposleni živi sam, potvrdu može dostaviti u roku od tri dana od dana prestanka razloga zbog kojih nije bio u mogućnosti da to ranije učini.

Takođe, ako zaposleni zloupotrebi pravo na bolovanje poslodavac ima pravo da otkaže ugovor o radu.

 

Kada postoji zloupotreba bolovanja?

Zaposleni može da zloupotrebi bolovanje na različite načine (ako nije zaista bolestan, ako vreme bolovanja koristi da radi druge poslove i sl). Poslodavac ima zakonsku mogućnost da proveri da li zaposleni opravdano odsustvuje sa posla.

Firma može podneti zahtev stručnoj zdravstvenoj organizaciji koja će oceniti zdravstvenu sposobnost zaposlenog koji je na bolovanju i da li je bolovanje opravdano u medicinskom smislu (kontroliše se postojeća medicinska dokumentacija). Ako zaposleni odbije da se odazove proceni i analizi opravdanosti bolovanja, to može biti osnov za otkaz ugovora o radu.

Ako poslodavac misli da zaposleni koristi bolovanje da bi obavljao druge poslove ili drugu delatnost za sebe, to može proveriti putem interne komisije u okviru firme, koja se formira za ovu namenu (komisija će otići kod zaposlenog kući, za vreme dok odsustvuje sa rada, da ustanovi da li je tamo i da li postoji zloupotreba prava na odsustvo).

Zaposleni može da zluopotrebi bolovanje i na druge načine, recimo ako ne poštuje lekarska uputstva, ako ne ide na terapiju i kontrole i sl., pa sam dovede do produžetka bolovanja. Poslodavac može u ovom slučaju da zaposlenom uskrati naknadu zarade.

Nekada zloupotreba bolovanja zaista postoji, i sa aspekta poslodavca odsustvo ne može biti nikako opravdano (recimo zaposleni uzima bolovanje da bi obavljao druge privatne poslove, da bi vršio neku drugu delatnost i sl.).

Međutim, sa druge strane otvaranje bolovanja često može biti posledica različitih nezadovoljstava zaposlenih zbog njihovog lošeg tretmana i određene politike firme (npr. zbog neadekvatnih uslova rada, zbog neisplata zarada, zbog neplaćenog prekovremenog rada i sl.).

Trudnice i porodilje – zaštita od otkaza

Kada govorimo o otkazu za vreme bolovanja, važno je napomenuti da je zakon posebnu pažnju posvetio zaštiti žene od otkaza za vreme trudnoće i porodiljskog odsustva. Žena koja je u radnom odnosu ukoliko ostane u drugom stanju ne može dobiti otkaz, i to za sve vreme trajanja trudnoće, trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Ako zaposlenoj u međuvremenu istekne ugovor o radu na određeno vreme poslodavac je dužan da ugovor produži za sve vreme trajanja odsustva.

Važno je naglasiti da žena mora obavestiti poslodavca o trudnoći i dostaviti potvrdu ginekologa. To isto važi i ako žena kojoj je otkazan ugovor o radu u periodu 30 dana po prestanku radnog odnosa sazna za trudnoću, kada je poslodavac dužan da zaposlenu vrati na posao.


Pogledaj: Za bolovanje zbog korone 65 odsto plate, a može i cela

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here